2008

Zarządzenie Nr 6/08 Wójta Gminy Turek z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2007 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie

Zarządzenie Nr 06/08
Wójta Gminy Turek
z dnia 19 marca 2008 roku
 
w sprawie przekazania  Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2007 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  w Poznaniu  

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U.  z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591  ze zmianami), art.199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  roku  o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249  poz. 2104 ze zmianami)
Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
Przekazuje się Radzie Gminy Turek  i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  w Poznaniu Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu  Gminy Turek za  2007 r. stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 

                                                                                          Wójt Gminy Turek
                                                                                           /-/ Jan Owczarek
 
 
Załączniki:

 

 

 
 

 
Lista wiadomości