2008

Zarządzenie nr 9/08 Wójta Gminy Turek z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie planu dofinansowania na rok 2008 form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Turek

 
Zarządzenie nr 9/08
Wójta Gminy Turek
z dnia 25 kwietnia 2008 r.
 
w sprawie planu dofinansowania na rok 2008 form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Turek
 
       Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zmianami) oraz § 6 ust. 2 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. nr 46, poz. 430) Wójt Gminy Turek ustala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się plan dofinansowania różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Turek w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 500 zł za jeden semestr.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                                  Wójt Gminy Turek
                                                                                                    /-/Jan Owczarek
 
 
 
 
Załączniki:
 
 
 
 
 
 
Lista wiadomości