2008

Zarządzenie nr 7-I/08 Wójta Gminy Turek z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 
Zarządzenie nr 7-I/08
Wójta Gminy Turek
z dnia 23 kwietnia 2008 r.
 
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę
 
 
         Na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), Wójt Gminy Turek ustala, co następuje:
 
§ 1
Powołuje się Komisję Przetargową, zwaną dalej Komisją w następującym składzie:
1. Lucyna Porada – Przewodniczący,
2. Henryka Bąkowska – Członek,
3. Gabriela Kolenda – Członek.
 
§ 2
Zadaniem komisji jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na: „Organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum (dwa turnusy 13 – dniowe po około 80 osób – terminy następujące po sobie, lub jeden turnus dla około 160 osób) plus kadra pedagogiczna, kierownicy, kierowca autobusu”.
 
§ 3
Komisja pracuje zgodnie z regulaminem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia postępowania.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

                                                                                                 Wójt Gminy Turek
                                                                                                  /-/Jan Owczarek/
 
 
 
 
 
Załączniki:
 
 
Lista wiadomości