2008

Zarządzenie nr 8/08 Wójta Gminy Turek z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapyt


Zarządzenie nr 8/08
Wójta Gminy Turek
z dnia 25 kwietnia 2008 r.
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę.

       Na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 164 z 2006 r., poz. 1163), Wójt Gminy Turek ustala co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję Przetargową, zwaną dalej komisją w następującym składzie:
1. Pawlak Marianna - Przewodniczący
2. Jadwiga Purcel - Członek
3. Mariusz Graczyk - Członek

    
§ 2
Zadaniem komisji jest przeprowadzenie postępowania publicznego w trybie zapytania o cenę na : na  wycenę jednostkową 1 działki budowlanej w związku z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności działek budowlanych położonych w miejscowościach : Słodków Kolonia, Kaczki Średnie, Turkowice i Cisew.
 
§ 3
Komisja pracuje zgodnie z regulaminem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia postępowania.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                  
 
                                                                                                                Wójt Gminy Turek
                                                                                                                 /-/ Jan Owczarek
 
 
 
Załączniki:
Lista wiadomości