2008

Zarządzenie Nr 10/08 Wójta Gminy Turek z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2008 rok

 
Zarządzenie Nr 10/08
Wójta Gminy Turek
z dnia 19 maja 2008 r.

w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym  o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2008 rok
 
       Na podstawie art. 186 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca  2005 r. - o finansach publicznych  (Dz.U.   Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Wójt Gminy Turek  zarządza, co następuje:

§ 1
1. W związku z podjętą Uchwałą Nr XVI/108/08  Rady Gminy Turek z dnia 17 marca 2008  r. oraz Uchwałą Nr  XVIII/119/08 Rady Gminy Turek z dnia 16 maja 2008r.  w sprawie zmian w budżecie  Gminy Turek na 2008 rok, Wójt Gminy Turek, informuje  podległe jednostki budżetowe o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków  na 2008 rok zgodnie z następującymi załącznikami :
- załącznik nr 1 w zakresie dochodów   realizowanych przez Urząd Gminy Turek ,
- załącznik nr 2 w zakresie wydatków realizowanych przez Urząd Gminy Turek,
- załącznik nr 3 w zakresie dochodów i wydatków  realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku,
- załącznik nr 4 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez   Gimnazjum w Żukach ,
- załącznik nr 5  w zakresie dochodów i wydatków realizowanych  przez Szkołę Podstawową w Cisewie ,
- załącznik nr 6 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych  przez Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Słodkowie ,
- załącznik nr 7 w zakresie dochodów i wydatków  realizowanych przez Szkołę Podstawową w Kaczkach Średnich ,
- załącznik nr 8 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową  w Chlebowie ,
- załącznik nr 9 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową  w Turkowicach ,
- załącznik nr 10 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Żukach .
 
2.   W budżecie została zaplanowana dotacja podmiotowa dla   instytucji kultury – Biblioteka Publiczna Gminy Turek z siedzibą  w Słodkowie  w kwocie  65.500zł.
 
3. Na podstawie powyższych informacji  kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych  zobowiązani są do sporządzenia  planów finansowych  jednostki i przekazania  w terminie 14 dni do  Wójta Gminy Turek w celu ich zatwierdzenia .

4. W przypadku zmiany planu finansowego należy zwrócić się z pismem  do Wójta Gminy określając sposób  proponowanych zmian . Z chwilą otrzymania informacji  o przyjętych propozycjach  i podjętej uchwale  lub zarządzeniu o zmianie, można  wydatkować środki.
 

§  2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

                                                                                                      Wójt Gminy Turek
                                                                                                       /-/ Jan Owczarek
 
 
 
Załączniki:
Lista wiadomości