2008

Zarządzenie nr 15/08 Wójta Gminy Turek z dnia 02 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w t

 
Zarządzenie nr 15/08
Wójta Gminy Turek
z dnia 02 lipca 2008 r.
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
 
      Na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), Wójt Gminy Turek ustala, co następuje:
 
§ 1
Powołuje się Komisję Przetargową, zwaną dalej Komisją w następującym składzie:
1. Lucyna Porada – Przewodniczący,
2. Gabriela Kolenda – Sekretarz,
3. Wiesława Kolenda – Członek,
4. Henryka Bąkowska – Członek.
 
§ 2
Zadaniem komisji jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dowozy dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2008/2009”.
 
§ 3
Komisja pracuje zgodnie z regulaminem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia postępowania.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

                                                                                                        Wójt Gminy
                                                                                                    /-/ Jan Owczarek
 
 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 15/08
Wójta Gminy Turek
z dnia 02 lipca 2008 r.
 
Regulamin pracy Komisji Przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
 
§ 1
 
Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „ustawie” rozumie się przez to ustawę z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r.,  Nr 223, poz. 1655).
 
§ 2
 
Komisja przetargowa ma charakter doraźny i powołana jest w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne – zgodnie z  § 2 Zarządzenia Wójta Gminy Turek w sprawie powołania Komisji.
 

§ 3
 
W skład Komisji powołuje się osoby wymienione w § 1  Zarządzenia Wójta Gminy Turek w sprawie powołania Komisji.
 
§ 4
 
1.Komisja podlega Wójtowi Gminy.
2.Członkowie Komisji są powoływani i odwoływani przez Wójta Gminy.
3.Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący.
 
§ 5
 
1. Członkowie Komisji składają pisemne oświadczenia, zgodnie z art. 17 ust.2 ustawy.
2. Członkowie Komisji podlegają wyłączeniu z postępowania o zamówienie publiczne w przypadku zaistnienia okoliczności o jakich mowa w art. 17 ustawy.
3. Wyłączenie następuje wskutek złożenia stosownego oświadczenia przez osobę podlegającą wyłączeniu albo wskutek decyzji Przewodniczącego Komisji.
4. Decyzję o wyłączeniu Przewodniczącego podejmuje Wójt Gminy.
5. Wójt Gminy powołuje nowego Przewodniczącego Komisji, może też powołać nowego członka Komisji na miejsce innego wyłączonego z postępowania.
6. Decyzje w sprawach, o których mowa wyżej podejmowane są na piśmie i niezwłocznie doręczane Przewodniczącemu Komisji oraz członkom Komisji, których dotyczą bezpośrednio.
 
§ 6
 
Do zadań i obowiązków Komisji należy
1. Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Udzielanie wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Publiczne otwarcie ofert.
5. Dokonanie oceny ofert.
6. Przygotowanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej bądź wystąpienie o unieważnienie postępowania.
7. Rozpatrywanie protestów.
8. Przedłożenie dokumentacji całościowej z przeprowadzonego postępowania wraz z umową do zatwierdzenia i podpisania.
 
§ 7
 
Przy zastosowaniu kryteriów opisanych wzorami Komisja dokonuje oceny wypełniając zbiorcze zestawienie oceny ofert i zbiorcze uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty.
§ 8
 
Komisja dokonuje oceny ofert pod względem:
1. Spełniania warunków i zasad określonych w ustawie i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Zgodności wszystkich żądanych przez Zamawiającego dokumentów i oświadczeń.
3. Błędów formalnych i materialnych.
 
§ 9
 
Komisja odrzuca ofertę jeżeli występuje jedna z przesłanek zawarta w art. 89 ustawy.
 
§ 10
 
Komisja występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu, gdy:
1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;
2. W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu;
3. W postępowaniu prowadzonym  w trybie aukcji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie udziału do udziału w aukcji elektronicznej albo nie zostały złożone oferty przez co najmniej dwóch wykonawców;
4. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
5. W przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o tej samej treści;
6. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
7. Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 
§ 11
 
1. Jeżeli wymagane będą w trakcie postępowania wiadomości specjalne, Przewodniczący Komisji zwróci się z wnioskiem do Wójta Gminy o zasięgniecie opinii biegłych (rzeczoznawców).
2. Biegły może przedstawić swoja opinię na piśmie lub brać udział w pracach Komisji z głosem doradczym.
3. Do biegłych stosuje się przepisy art. 17 ustawy.
 
§ 12
 
Członkowie Komisji obowiązani są wykonywać powierzone im zadania ze szczególną starannością – mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa i interesy Zamawiającego.
 

 
                                                                                                        Wójt Gminy 
                                                                                                     /-/ Jan Owczarek
 
 
Lista wiadomości