2008

Zarządzenie Nr 20/08 Wójta Gminy Turek z dnia 26.08. 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wypadku samochodu gaśniczego GBA2,5/16 z OSP w Kalinowej oraz powołania Zespołu pow

 
Zarządzenie Nr 20/08
Wójta Gminy Turek
z dnia 26.08. 2008 r.
 
w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wypadku samochodu gaśniczego GBA
2,5/16 z OSP w Kalinowej oraz powołania Zespołu powypadkowego
 
 
§1
Podejmując działania na podstawie § 2 pkt l lit. b), § 3 ust. l i 3, § 4 ust. 2 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie przyznawania świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich śmierci przyznawania odszkodowań członkom ich rodzin ( Dz.U. z 2004r. Nr. l ,poz.6 ), w związku z zaistnieniem w dniu 14. 08. 2008r. wypadku samochodu gaśniczego GBA 2,5/ 16 z OSP w Kalinowej, na skutek którego doznał uszczerbku zdrowia Pan Jacek Andrzejewski, wszczynam z urzędu postępowanie w celu ustalenia okoliczności i przyczyn tego wypadku.
 
 
§2
W celu ustalenia okoliczności, przyczyn, czasu oraz miejsca w/w wypadku powołuję Zespół powypadkowy w składzie:
1.Przewodniczący: Justyna Sylwestrzak - Podinspektor w Urzędzie Gminy Turek ( m.in.
ds. służby bezpieczeństwa i higieny pracy),
2.Członek komisji: Krzysztof Kubiak - Komendant Gminny OSP,
3. Członek komisji: Ireneusz Sadkowski - Prezes Zarządu OSP w Kalinowej.
 
 
§3
Powyższe zadania Zespół realizuje kierując się zakresem uprawnień i obowiązków określonych w § 4 ust. 2 w/w rozporządzenia, a zwłaszcza:
- winien dokonać oględzin miejsca wypadku,
- zapoznać się z dokumentami dot. wypadku, sporządzonymi przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Turku oraz sporządzić z nich odpisy, a także z wszelkimi innymi dokumentami w tym zakresie,
- przesłuchać osobę poszkodowaną,
- przesłuchać świadków wypadku.
Z oględzin miejsca wypadku oraz z przesłuchania osoby poszkodowanej i świadków należy sporządzić protokoły.
 
 
§4
1. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku Zespól sporządza protokół powypadkowy najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia powołania Zespołu, przekazując go Wójtowi Gminy. Protokół ten winien odpowiadać treści § 6 ust. 3 w/w rozporządzenia oraz spełniać wszelkie inne wymogi określone tym rozporządzeniem.
2. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego należy doręczyć osobie poszkodowanej za pisemnym potwierdzeniem odbioru z pouczeniem o możliwości zgłoszenia przez niego uwag i zastrzeżeń.
 
 
§5
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu.
 
 
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
                                                                                                     Wójt
                                                                                             /-/ Jan Owczarek
Lista wiadomości