2008

Zarządzenie Nr 18/08 Wójta Gminy Turek z dnia 4 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek i informacji o przebiegu wykonania planu finansowe

Zarządzenie Nr 18/08
Wójta Gminy Turek
z dnia 4 sierpnia 2008 r.
 
w sprawie przekazania  informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2008 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu  

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art.198 ust. 1 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005  roku  o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249  poz. 2104 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXXVIII/204/06 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia zakresu  i formy sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek i instytucji kultury za I półrocze
Wójt Gminy Turek zarządza co następuje:
 
§ 1
       Przekazuje się Radzie Gminy Turek  i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  w Poznaniu:

1. Informacje o przebiegu wykonania  budżetu Gminy Turek za I półrocze 2008 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia,

2. Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Turek z siedzibą w Słodkowie za I półrocze 2008 roku.
 
 
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                     
                                                                                           Wójt Gminy Turek
                                                                                           /-/ Jan Owczarek
 
 
 
Załączniki:
Lista wiadomości