2008

Zarządzenie Nr 15-I/08 Wójta Gminy Turek z dnia 03 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie udzielenia kredytu preferencyjnego

 
Zarządzenie Nr 15-I/08
Wójta Gminy Turek
z dnia 03 lipca 2008 r.
 
w sprawie: powołania Komisji w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie udzielenia kredytu preferencyjnego
 
       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , póz. 1591 z późn. zm.), Wójt Gminy Turek ustala co następuje:
 
§1
 
Powołuje się Komisję w następującym składzie:
1. Tomasz Józefowicz - Przewodniczący
2. Katarzyna Skotarek - Członek
3. Henryka Bako wska - Członek
 
§ 2
 
Zadaniem komisji jest przeprowadzenie negocjacji, których przedmiotem zamówienia jest: uzyskanie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa dróg gminnych w miejscowościach Grabieniec, Kaczki Średnie, Słodków, Cisew, Szadów Księży w wysokości 1.500.000,00 zł. z Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział Poznań, Oddział Operacyjny w Koninie.
 
§ 3
 
Komisja ulega rozwiązaniu z dniem podpisania umowy z bankiem.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                                          Wójt Gminy
                                                                                                      /-/ Jan Owczarek

 
Lista wiadomości