2008

Zarządzenie Nr 16/08 Wójta Gminy Turek z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

 
ZARZĄDZENIE Nr 16/08
Wójta Gminy Turek
z dnia 7 lipca 2008 r.
 
w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do przeprowadzenia procedury przygotowywania, wdrażania, realizacji oraz rozliczania projektu.
 
       Na podstawie art. 30 ust. l, art. 46 ust3, art. 47 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. l591 z późn. zm.) oraz przepisów uchwały Nr XVII/111/08 Rady Gminy Turek z dnia 21 kwietnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi gminami w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zarządzam co następuje:
 
§1
 
Zobowiązuję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do przygotowania projektów dokumentów niezbędnych do realizacji projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
 
§ 2
 
W szczególności należy dokonać czynności mających na celu:

a) przeprowadzenie w imieniu Gminy Turek procedury projektu dot. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, opracowania projektów niezbędnych umów cywilno-prawnych , w tym umowy z Instytucją Pośredniczącą , czynności pozwalających na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z realizacji w/w projektu, rozliczenie całości zadania oraz przygotowania porozumienia w sprawie współdziałania z Partnerem wiodącym Gminą Malanów w realizacj Programu oraz pozostałymi gminami, w których określone zostaną zasady współdziałania, zwłaszcza w zakresie ogólnego przedmiotu współpracy, wzajemnej pomocy i finansowania Programu.
 
b) Opracowanie składanych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w latach 2009-2013 wniosków (w formie aneksów) o dofinansowanie realizacji projektu pt."Wystarczy chcieć".
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                                 Wójt Gminy
                                                                                            /-/ Jan Owczarek
 
Lista wiadomości