2008

Zarządzenie Nr 23/08 Wójta Gminy Turek z dnia 22 września 2008 r. w sprawie powierzenia przez Wójta Gminy Turek prowadzenia określonych spraw Gminy Turek w Jego imieniu Sekretarzowi Gminy Tur

 
Zarządzenie Nr 23/ 08
Wójta Gminy Turek
z dnia 22 września 2008 r.
 
 
w sprawie powierzenia przez Wójta Gminy Turek prowadzenia określonych spraw Gminy Turek w Jego imieniu Sekretarzowi Gminy Turek
 
 
       Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 

§ 1
 
Powierzam prowadzenie w moim imieniu określonych spraw Gminy Turek, wymienionych w § 2 niniejszego zarządzenia Sekretarzowi Gminy Turek w przypadku zaistnienia sytuacji jednoczesnej nieobecności Wójta Gminy Turek oraz Zastępcy Wójta Gminy Turek.
 
§ 2
 
Ustala się następujący zakres spraw Gminy Turek powierzonych do prowadzenia Sekretarzowi Gminy Turek w przypadku zaistnienia okoliczności określonej w § 1 zarządzenia:
- wymienionych w art. 30 ustawy o samorządzie gminnym,
- kierowanie bieżącymi sprawami Gminy Turek oraz reprezentowanie Jej na zewnątrz,
- wymienionych w art. 31 a, art.31b oraz art. 33 ust. l i 5 w/w ustawy,
- wydawanie decyzji we wszystkich indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, należących do kompetencji Wójta w Jego imieniu,
- podejmowanie decyzji w zakresie procedur określonych ustawą o zamówieniach publicznych, w tym wobec ustaleń przedkładanych przez komisje przetargowe,
- w zakresie spraw określonych w § 15 Zarządzenia Nr 13 / 08 Wójta Gminy Turek z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Turek za wyjątkiem pkt. 11 § 15 Regulaminu.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Turek.
 
§ 4
 
Traci moc Zarządzenie Nr 17/07 Wójta Gminy Turek z dnia 19 marca 2007r. w sprawie powierzenia przez Wójta Gminy Turek prowadzenia określonych spraw Gminy Turek w Jego imieniu Sekretarzowi Gminy Turek.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                             Wójt Gminy Turek
                                                                                              /-/ Jan Owczarek

 
Lista wiadomości