2008

Zarządzenie nr 24/08 Wójta Gminy Turek z 29 września 2008 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 
Zarządzenie nr 24/08
Wójta Gminy Turek
z 29 września 2008 r.
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

       Na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), Wójt Gminy Turek ustala co następuje:
 
§ 1
Powołuje się Komisję Przetargową, zwaną dalej komisją w następującym składzie:
1. Katarzyna Skotarek - Przewodnicząca
2. Marcin Wegner - Sekretarz Komisji
3. Wiesława Kolenda - Członek
4. Mariusz Graczyk - Członek
 
§ 2
Zadaniem komisji jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211.000 euro na:
„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Turek w sezonie 2008/2009”.
 
§ 3
Komisja pracuje zgodnie z regulaminem stanowiącym Załącznik nr 1 do nn. Zarządzenia, ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia postępowania.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

                                                                                            Z up Wójta
                                                                                  /-/ Tomasz Józefowicz
                                                                                        Zastępca Wójta
 
 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr  24/08
Wójta Gminy Turek z dnia 29 września 2008 r.
 
 
Regulamin pracy Komisji Przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne.
 
§ 1
Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „ustawie” rozumie się przez to ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655).
 
§ 2
Komisja przetargowa ma charakter doraźny i powołana jest w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne – zgodnie z § 2 Zarządzenia Wójta Gminy Turek w sprawie powołania komisji.
 
§ 3
W skład komisji powołuję się osoby wymienione w § 1 Zarządzenia Wójta Gminy Turek w sprawie powołania komisji.
 
§ 4
1. Komisja podlega Wójtowi Gminy.
2. Członkowie komisji są powoływani i odwoływani przez Wójta Gminy.
3. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.
 
§ 5
1. Członkowie komisji składają pisemne oświadczenia, zgodnie z art.17 ust.2 ustawy.
2. Członkowie komisji podlegają wyłączeniu z postępowania o zamówienie publiczne
w przypadku zaistnienia okoliczności, o jakich mowa w art. 17 ustawy.
3. Wyłączenie następuje wskutek złożenia stosownego oświadczenia przez osobę podlegającą wyłączeniu albo wskutek decyzji Przewodniczącego Komisji.
4. Decyzję o wyłączeniu Przewodniczącego podejmuje Wójt Gminy.
5. Wójt Gminy powołuje nowego Przewodniczącego Komisji, może też powołać nowego członka Komisji na miejsce innego wyłączonego z postępowania.
6. Decyzje w sprawach, o których mowa wyżej podejmowane są na piśmie i niezwłocznie doręczane Przewodniczącemu Komisji oraz członkom Komisji, których dotyczą bezpośrednio.
 
§ 6
Do zadań i obowiązków Komisji należy:
1. Przedstawienie propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego do zatwierdzenia wójtowi.
2. Przygotowanie projektu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Udzielanie wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Publiczne otwarcie ofert.
6. Dokonanie oceny ofert.
7. Przygotowanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej bądź wystąpienie o unieważnienie postępowania.
8. Rozpatrywanie protestów.
9. Przedłożenie dokumentacji całościowej z przeprowadzonego postępowania wraz z umową do zatwierdzenia i podpisania.
 
§ 7
Przy zastosowaniu kryteriów opisanych wzorami komisja dokonuje oceny wypełniając zbiorcze zestawienie oceny ofert i zbiorcze uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
§ 8
Komisja dokonuje oceny ofert pod względem:
1. Spełniania warunków i zasad określonych w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Zgodności wszystkich żądanych przez Zamawiającego dokumentów i oświadczeń.
3. Błędów formalnych i materiałowych.
 
§ 9
Komisja odrzuca ofertę, jeżeli występuje jedna z przesłanek zawarta w art. 89 ustawy.
 
§ 10
Komisja występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu, gdy:
1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy, niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3;
2. W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono, co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu;
3. W postępowaniu prowadzonym w trybie aukcji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie udziału do udziału w aukcji elektronicznej albo nie zostały złożone oferty, przez co najmniej dwóch wykonawców;
4. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
5. W przypadkach, o których mowa w art.91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o tej samej treści;
6. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
7. Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 
§ 11
1. Jeżeli wymagane będą w trakcie postępowania wiadomości specjalne, przewodniczący komisji zwróci się z wnioskiem do Wójta Gminy o zasięgniecie opinii biegłych (rzeczoznawców).
2. Biegły może przedstawić swoja opinię na piśmie lub brać udział w pracach komisji
z głosem doradczym.
3. Do biegłych stosuje się przepisy art. 17 ustawy.
 
§ 12
Członkowie Komisji obowiązani są wykonywać powierzone im zadania ze szczególną starannością – mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa i interesy Zamawiającego.
 
 
 

                                                                                            Z up Wójta
                                                                                  /-/ Tomasz Józefowicz
                                                                                         Zastępca Wójta
 
Lista wiadomości