2008

Zarządzenie Nr 25/08 Wójta Gminy Turek z dnia 30 września 2008 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2008 rok


Zarządzenie Nr 25/08
Wójta Gminy Turek
z dnia 30 września 2008 r.

w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2008 rok
 
 
       Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca  2005 r. o finansach publicznych  (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:

§ 1
 
1. W związku z podjętą Uchwałą Nr XIX/122/08 Rady Gminy Turek z dnia 23.06.2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008r. oraz Zarządzeniem Nr 22/08 Wójta Gminy Turek z dnia 17 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie  Gminy Turek na 2008 rok, Wójt Gminy Turek, informuje podległe jednostki budżetowe o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków  na 2008 rok, zgodnie z następującymi załącznikami:
- załącznik nr 1 w zakresie dochodów   realizowanych przez Urząd Gminy Turek ,
- załącznik nr 2 w zakresie wydatków realizowanych przez Urząd Gminy Turek,
- załącznik nr 3 w zakresie dochodów i wydatków  realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku,
- załącznik nr 4 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Gimnazjum w Żukach,
- załącznik nr 8 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową  w Chlebowie,
 
2. Na podstawie powyższych informacji  kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych  zobowiązani są do sporządzenia  planów finansowych  jednostki i przekazania  w terminie 14 dni do  Wójta Gminy Turek w celu ich zatwierdzenia .

3. W przypadku zmiany planu finansowego należy zwrócić się z pismem  do Wójta Gminy określając sposób  proponowanych zmian . Z chwilą otrzymania informacji  o przyjętych propozycjach  i podjętej uchwale  lub zarządzeniu o zmianie, można  wydatkować środki.
 
 § 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                                                                                         Wójt Gminy Turek
                                                                                         /-/ Jan Owczarek
 
 
Załączniki:

 


Lista wiadomości