2008

Zarządzenie Nr 29/08 Wójta Gminy Turek z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie projektu budżetu gminy Turek na 2009 rok

 
Zarządzenie Nr 29/08
Wójta Gminy Turek
z dnia 14 listopada 2008 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Turek na 2009 rok

       Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), oraz art. 179, 180 i 181 ust. 1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. u. Nr 249, poz. 2104 ze zm. )
Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
Ustala się projekt budżetu gminy Turek na 2009 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Do projektu budżetu dołącza się objaśnienia w brzmieniu załącznika Nr 2, Prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2009 i lata następne w brzmieniu załącznika Nr 3 i informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu załącznika Nr 4.
 
§ 2
 
Przedkłada się projekt budżetu na 2009 rok Radzie Gminy Turek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
 
§ 3
 
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.
      
 
                                                      
                                                                                                     Wójt Gminy Turek
                                                                                                       /-/ Jan Owczarek
 
 
Załączniki:
Lista wiadomości