2008

Zarządzenie Nr 32/08Wójta Gminy Turekz dnia 31 grudnia 2008 r.w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2008 r

Zarządzenie Nr 32/08
Wójta Gminy Turek
z dnia 31 grudnia 2008 r.

w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2008 rok.
 
 
       Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca  2005 r.o finansach publicznych(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)
Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
1. W związku z   Uchwałą Nr XXIII/145/08 Rady Gminy Turek z dnia 30.12.2008 r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 rok Wójt Gminy Turek, informuje  podległe jednostki budżetowe o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków  na 2008 rok zgodnie z następującymi załącznikami :
- załącznik nr 1 w zakresie dochodów   realizowanych przez Urząd Gminy Turek,
- załącznik nr 2 w zakresie wydatków realizowanych przez Urząd Gminy Turek,
- załącznik nr 3 w zakresie dochodów i wydatków  realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku,
- załącznik nr 4 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez   Gimnazjum w Żukach,
- załącznik nr 5  w zakresie dochodów i wydatków realizowanych  przez Szkołę Podstawową w Cisewie,
- załącznik nr 6 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych  przez Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Słodkowie,
- załącznik nr 7 w zakresie dochodów i wydatków  realizowanych przez Szkołę Podstawową w Kaczkach Średnich,
- załącznik nr 8 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Chlebowie,
- załącznik nr 9 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową  w Turkowicach,
- załącznik nr 10 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Żukach.
     
2. Na podstawie powyższych informacji  kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych  zobowiązani są do sporządzenia  planów finansowych  jednostki i przekazania  w terminie 14 dni do  Wójta Gminy Turek w celu ich zatwierdzenia .

3. W przypadku zmiany planu finansowego należy zwrócić się z pismem  do Wójta Gminy określając sposób  proponowanych zmian . Z chwilą otrzymania informacji  o przyjętych propozycjach  i podjętej uchwale  lub zarządzeniu o zmianie, można  wydatkować środki.

§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                                Wójt Gminy Turek
                                                                                                 /-/ Jan Owczarek
 
 
Załączniki:

Lista wiadomości