2008

Zarządzenie Nr 33/08 Wójta Gminy Turek z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2009 rok

Zarządzenie Nr 33/08
Wójta Gminy Turek
 z dnia 31 grudnia 2008 r.

w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym  o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2009 rok

 
       Na podstawie art. 186 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca  2005 r. o finansach publicznych  (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)
Wójt Gminy Turek  zarządza, co następuje:

§ 1
 
1. W związku z podjętą Uchwałą Nr XXIII/147/08  Rady Gminy Turek z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie  budżetu Gminy Turek na 2009 rok, Wójt Gminy Turek informuje  podległe jednostki budżetowe o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków  na 2009 rok zgodnie z następującymi załącznikami:
- załącznik nr 1 w zakresie dochodów   realizowanych przez Urząd Gminy Turek,
- załącznik nr 2 w zakresie wydatków realizowanych przez Urząd Gminy Turek,
- załącznik nr 3 w zakresie dochodów i wydatków  realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku,
- załącznik nr 4 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez   Gimnazjum w Żukach,
- załącznik nr 5  w zakresie dochodów i wydatków realizowanych  przez Szkołę Podstawową w Cisewie,
- załącznik nr 6 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych  przez Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Słodkowie,
- załącznik nr 7 w zakresie dochodów i wydatków  realizowanych przez Szkołę Podstawową w Kaczkach Średnich,
- załącznik nr 8 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową  w Chlebowie,
- załącznik nr 9 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową  w Turkowicach,
- załącznik nr 10 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Żukach.
 
2.  W budżecie została zaplanowana dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Biblioteka Publiczna Gminy Turek z siedzibą  w Słodkowie  w kwocie 70.000,00 zł.
 
3. Na podstawie powyższych informacji  kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych zobowiązani są do sporządzenia  planów finansowych  jednostki i przekazania w terminie 14 dni do Wójta Gminy Turek w celu ich zatwierdzenia.

4. W przypadku zmiany planu finansowego należy zwrócić się z pismem  do Wójta Gminy określając sposób  proponowanych zmian . Z chwilą otrzymania informacji  o przyjętych propozycjach  i podjętej uchwale  lub zarządzeniu o zmianie, można  wydatkować środki.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                         Wójt Gminy Turek
                                                                                          /-/ Jan Owczarek
 
 
Załączniki:
Lista wiadomości