2008

Zarządzenie Nr 31/08 Wójta Gminy Turek z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2008 rok

 Zarządzenie Nr 31/08
Wójta Gminy Turek
z dnia 28 listopada 2008 r.

w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym  o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2008 rok

       Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.   Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)
Wójt Gminy Turek  zarządza, co następuje:

§ 1

1. W związku z Zarządzeniem Nr 28/09 Wójta Gminy Turek z dnia 6.11.2008r.  w sprawie zmian w budżecie  Gminy Turek na 2008 rok oraz   Zarządzeniem Nr 30/09 Wójta Gminy Turek z dnia 28.11.2008r.  w sprawie zmian w budżecie  Gminy Turek na 2008 rok Wójt Gminy Turek, informuje  podległe jednostki budżetowe o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków  na 2008 rok zgodnie z następującymi załącznikami:

- załącznik nr 1 w zakresie dochodów realizowanych przez Urząd Gminy Turek,
- załącznik nr 2 w zakresie wydatków realizowanych przez Urząd Gminy Turek,
- załącznik nr 3 w zakresie dochodów i wydatków  realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku,
- załącznik nr 4 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez   Gimnazjum w Żukach,
- załącznik nr 5  w zakresie dochodów i wydatków realizowanych  przez Szkołę Podstawową w Cisewie,
- załącznik nr 6 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych  przez Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Słodkowie,
- załącznik nr 7 w zakresie dochodów i wydatków  realizowanych przez Szkołę Podstawową w Kaczkach Średnich,
- załącznik nr 8 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową  w Chlebowie,
- załącznik nr 9 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową  w Turkowicach,
- załącznik nr 10 w zakresie dochodów i wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Żukach .

     
2. Na podstawie powyższych informacji  kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych zobowiązani są do sporządzenia  planów finansowych  jednostki i przekazania  w terminie 14 dni do Wójta Gminy Turek w celu ich zatwierdzenia.


3. W przypadku zmiany planu finansowego należy zwrócić się z pismem do Wójta Gminy określając sposób  proponowanych zmian . Z chwilą otrzymania informacji  o przyjętych propozycjach  i podjętej uchwale  lub zarządzeniu o zmianie, można  wydatkować środki.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                       Wójt Gminy Turek
                                                                                                        /-/ Jan Owczarek

 

 

Załączniki:

Lista wiadomości