2010

Zarządzenie Nr 25/10 Wójta Gminy Turek z dnia 5.07.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w tr

Zarządzenie Nr 25/10
Wójta Gminy Turek
z dnia 5 lipca 2010 r.
 
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.

       Na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), Wójt Gminy Turek ustala co następuje:
 
§ 1.
 
Powołuje się Komisję Przetargową, zwaną dalej komisją w następującym składzie:
1. Tomasz Józefowicz - Przewodniczący
2. Wiesława Kolenda - Sekretarz
3. Katarzyna Skotarek - Członek
4. Mariusz Graczyk - Członek
 
§ 2.
 
Zadaniem komisji jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest: „SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWA ŚRODOWISKOWEJ HALI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁODKÓW”
 
§ 3.
 
Komisja pracuje zgodnie z regulaminem stanowiącym Załącznik nr 1 do nn. Zarządzenia, ulega rozwiązaniu z dniem podpisania umowy z wykonawcą.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                               Wójt
                                                                                       /-/ Jan Owczarek
 
 
Załączniki:
Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu