2010

Zarządzenie nr 19/10 Wójta Gminy Turek z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych n

Zarządzenie nr 19/10
Wójta Gminy Turek
z dnia 31 maja 2010 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  20 czerwca 2010 r.
 
       Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z późn. zm.) w związku z postanowieniem Marszałka Sejmu  Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 65, poz. 405) Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:

§1.
 
W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§2.
 
Jeden egzemplarz Zarządzenia przekazuje się Okręgowej Komisji Wyborczej nr 43 w Koninie.
 
§3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
                                                                            Wójt Gminy Turek
                                                                             /-/ Jan Owczarek
 
 
Załączniki:
 
 
 

 
Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu