2010

Zarządzenie Nr 18/10 Wójta Gminy Turek z dnia 25.05.2010 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w

 
Zarządzenie Nr 18/10
Wójta Gminy Turek
z dnia 25.05.2010 r.
 
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.

       Na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 9 lutego 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami), Wójt Gminy Turek ustala co następuje:
 
§ 1.
 
Powołuje się Komisję Przetargową, zwaną dalej komisją w następującym składzie:
1. Tomasz Józefowicz - Przewodniczący
2. Wiesława Kolenda - Sekretarz
3. Katarzyna Skotarek - Członek
4. Henryka Bąkowska - Członek
5. Gabriela Kolenda - Członek
 
§ 2.
 
Zadaniem komisji jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest: „BUDOWA ŚRODOWISKOWEJ HALI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁODKÓW”
 
§ 3.
 
Komisja pracuje zgodnie z regulaminem stanowiącym Załącznik nr 1 do nn. Zarządzenia, ulega rozwiązaniu z dniem podpisania umowy z wykonawcą.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                              Wójt
                                                                                     /-/ Jan Owczarek
 
 
 
Załączniki:
 

 
 
 
Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu