2010

Zarządzenie nr 13/2010 Wójta Gminy Turek z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publiczneg

Zarządzenie nr 13/2010
Wójta Gminy Turek
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
 
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
       Na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Wójt Gminy Turek ustala co następuje:
 
§1
Powołuje się Komisję Przetargową, zwaną dalej komisją w następującym składzie:
1. Tomasz Józefowicz - Przewodniczący
2. Katarzyna Skotarek - Sekretarz Komisji
3. Wiesława Kolenda -Członek
4. Mariusz Graczyk - Członek
 
§2
Zadaniem komisji jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
„Budowa drogi gminnej w miejscowości Chlebów"
 
§3
Komisja pracuje zgodnie z regulaminem stanowiącym Załącznik nr l do nn. Zarządzenia, ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia postępowania.
 
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu