2010

Zarządzenie Nr 1/2010 Wójta Gminy Turek z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia stałych zaliczek na 2010 rok

 
Zarządzenie Nr 1/2010
Wójta Gminy Turek
z dnia 4 stycznia 2010 r.
 
w sprawie ustalenia stałych zaliczek na 2010 rok
 
       Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 11 ust 3 Uchwały Nr XXXI/201/09 Rady Gminy Turek z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 2010 zarządzam, co następuje:
 
§ 1.

Ustalam wysokość stałych zaliczek na 2010 rok dla osób, które w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki - bieżące zakupy, zgodnie z poniższym zestawieniem:
1. Joanna Sobczak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żukach kwota 600,00 zł.
2. Elżbieta Błażejewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Turkowicach kwota 600,00 zł.
3. Jolanta Junkier – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chlebowie kwota 600,00 zł.
4. Ewa Krauze – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaczkach Średnich kwota 600,00 zł.
5. Tomasz Kościankowski – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słodkowie kwota 600 zł.
6. Teresa  Jaśkiewicz – Intendent Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słodkowie kwota 1.000,00 zł.
7. Izabela Nowakowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cisewie kwota 600,00 zł.
8. Jerzy Zygmunt – Dyrektor Gimnazjum w Słodkowie  kwota 600,00 zł.
 
§ 2.

Rozliczenie zaliczki  następuje w terminie do dnia 28 grudnia 2010 roku.
 
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                              Wójt
                                                                                     /-/ Jan Owczarek
 
 
 
 
 

 
Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu