2010

Zarządzenie nr 2/2010 Wójta Gminy Turek z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 
Zarządzenie nr 2/2010
Wójta Gminy Turek
z dnia 12 stycznia 2010 r.
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 
       Na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223., poz. 1655 z późn.zm.), Wójt Gminy Turek ustala co następuje:
 
§ 1.
 
Powołuje się Komisję Przetargową, zwaną dalej komisją w następującym składzie:
1.Tomasz Józefowicz - Przewodniczący
2.Katarzyna Skotarek - Sekretarz Komisji
3.Wiesława Kolenda - Członek
4.Henryka Bąkowska - Członek
 
§ 2.
 
Zadaniem komisji jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
„Wykonywanie prac planistycznych polegających na sporządzaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji przewidzianych do realizacji na terenie gminy Turek„
 
§ 3.
 
Komisja pracuje zgodnie z regulaminem stanowiącym Załącznik nr 1 do nn. Zarządzenia, ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia postępowania.

§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                     Wójt Gminy
                                                                                 /-/ Jan Owczarek
 
 
 
Załączniki:
 
 
Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu