2010

Zarządzenie Nr 7/2010 Wójta Gminy Turek z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2009 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbi

 
Zarządzenie Nr 7/2010
Wójta Gminy Turek
z dnia 18 marca 2010 roku
 
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2009 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu  
 
       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249  poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1241) Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:
 
§ 1

Przekazuje się Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2009 r., stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                          Wójt Gminy Turek
                                                                                            /-/ Jan Owczarek
 
 
Załączniki:
 

 
Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu