2010

Zarządzenie Nr 5/2010 Wójta Gminy Turek z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok

 
Zarządzenie Nr 5/2010
Wójta Gminy Turek
z dnia 26 lutego 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok
 
       Na podstawie  art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm) oraz na podstawie § 9 ust. 3 i 4 Uchwały Rady Gminy Turek Nr  XXXI/201/09 z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie  budżetu na 2010 r.zarządzam, co następuje:
 
§ 1        
          
W uchwale Nr XXXI/201/09 Rady Gminy Turek z dnia 14 grudnia 2009 r.  roku w sprawie  budżetu na 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:
         
1. W załączniku Nr 2 "wydatki" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków wprowadza się:
dz. 600 rozdz. 60014 § 4430 kwotę 1.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4740               200,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4750            1.000,00 zł.
 
b) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 600 rozdz. 60016 § 4430 o kwotę            4.000,00 zł.  pl. po zm.                 5.000,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4440                         1.343,84 zł.                                 25.343,84 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4750                         5.000,00 zł.                                 10.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4170                         2.100,00 zł.                                 20.100,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4270                         1.500,00 zł.                                   4.500,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4440                         2.159,60 zł.                               181.659,60 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4040                            800,00 zł.                                 16.220,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4440                            132,09 zł.                                 13.382,09 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4440                            808,21 zł.                                 16.708,21 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4440                         6.917,69 zł.                                 73.817,69 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4300                              98,70 zł.                               180.098,70 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4210                            200,00 zł.                                   8.650,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4700                         6.521,08 zł.                                 16.721,08 zł.
dz. 801 rozdz. 80195 § 4300                         5.328,81 zł.                                   6.828,81 zł.
dz. 801 rozdz. 80195 § 4440                         1.332,52 zł.                                 36.332,52 zł.
 
c) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 750 rozdz. 75023 § 4040  o kwotę           1.343,84 zł.  pl. po zm.                81.156,16 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4300                         5.000,00 zł.                                  90.000,00 zł.
dz. 758 rozdz. 75818 § 4810                         5.000,00 zł.                                135.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4040                       16.200,00 zł.                                241.650,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4350                            400,00 zł.                                    4.400,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4410                            700,00 zł.                                    7.100,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4740                            400,00 zł.                                    2.600,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4040                         1.300,00 zł.                                  23.100,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4040                         5.700,00 zł.                                  91.600,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4440                              98,70 zł.                                    2.401,30 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4410                         4.300,00 zł.                                  12.837,46 zł.
 
 
§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
 
                                                                                      Wójt Gminy Turek
                                                                                       /-/ Jan Owczarek
 
 
 
 
Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu