2010

Zarządzenie nr 4/2010 Wójta Gminy Turek z dnia 01 lutego 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 4/2010
Wójta Gminy Turek
z dnia 01 lutego 2010 r.
 
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

       Na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223., poz. 1655 z późn.zm.), Wójt Gminy Turek ustala co następuje:
 
 
§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową, zwaną dalej komisją w następującym składzie:
1. Tomasz Józefowicz - Przewodniczący
2. Katarzyna Skotarek - Sekretarz Komisji
3. Wiesława Kolenda - Członek
4. Henryka Bąkowska - Członek
 
 
§ 2

Zadaniem komisji jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
„Budowa drogi gminnej w miejscowości Budy Słodkowskie”
 
 
§ 3

Komisja pracuje zgodnie z regulaminem stanowiącym Załącznik nr 1 do nn. Zarządzenia, ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia postępowania.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

                                                                                            Wójt Gminy
                                                                                        /-/ Jan Owczarek
 
 
Załączniki:
 
 
Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu