2010

Zarządzenie nr 8/2010 Wójta Gminy Turek z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w

 
Zarządzenie nr 8/2010
Wójta Gminy Turek
z dnia 18 marca 2010 r.
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
 
       Na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), Wójt Gminy Turek ustala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową, zwaną dalej Komisją w następującym składzie:
1. Lucyna Porada – Przewodniczący,
2. Katarzyna Skotarek – Członek,
3. Gabriela Kolenda – Członek.

§ 2
 
Zadaniem Komisji jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych na: „Organizację wypoczynku letniego w Kotlinie Jeleniogórskiej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum (dwa turnusy 14 – dniowe po około 70 osób – terminy następujące po sobie) plus kadra pedagogiczna, kierownicy, kierowca autobusu”.

§ 3

Komisja pracuje zgodnie z regulaminem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia postępowania.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

                                                                                        Wójt Gminy Turek
                                                                                         /-/ Jan Owczarek
 
 
Załączniki:
Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu