2010

Zarządzenie nr 22/10 Wójta Gminy Turek z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany w składach obwodowych komisji wyborczych powołanych Zarządzeniem nr 19/10 Wójta Gminy z dnia 31 maja 2010 r.

 
Zarządzenie nr 22/10
Wójta Gminy Turek
z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany w składach obwodowych komisji wyborczych powołanych Zarządzeniem nr 19/10 Wójta Gminy z dnia 31 maja 2010 r. dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
 
 
       Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w  wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2000, Nr 72, poz. 847 z późn. zm.), Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:

§ 1.

1. W związku z pisemną rezygnacją Pani Bożeny Drzewieckiej z członkowstwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Cisewie – złożoną w dniu 25 czerwca 2010 r. – odwołuję Panią Bożenę Drzewiecką ze składu w/w komisji.
2. W pozostałym zakresie składy obwodowych komisji wyborczych pozostają bez zmian.
 
§ 2.

Jeden egzemplarz Zarządzenia przekazuje się Okręgowej Komisji Wyborczej nr 43 w Koninie.
 
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
                                                                                    Wójt Gminy Turek
                                                                                    /-/ Jan Owczarek
Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu