2010

Zarządzenie Nr 10/10 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok

 
Zarządzenie Nr 10/10
Wójta Gminy Turek
z dnia 31 marca  2010 r.

                                                                                       
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok
 
       Na podstawie  art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U.  Nr 157 poz. 1240 z późn. zm) oraz na podstawie § 9 ust. 3 i 4 Uchwały Rady Gminy Turek Nr  XXXI/201/09 z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu  na 2010 rok, zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
                  
W uchwale Nr XXXI/201/09  Rady Gminy Turek z dnia  14 grudnia 2009 r. w sprawie  budżetu na 2010 rok,  zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 5/2010 Wójta Gminy Turek z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Uchwałą Nr XXXIII/204/10 Rady Gminy Turek z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
 
wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W § 1, w  ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę  18.127.307,21 zł. zastępuje się kwotą 18.128.807,21 zł.  tego:
- dochody  bieżące kwotę  17.575.564,21zł.zastępuje się kwotą 17.577.064,21 zł.
 
2. W § 1, w  ust. 1, w  pkt. 3 tiret 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i  innych zadań zleconych ustawami kwotę 2.502.131,00  zł zastępuje się kwotą 2.503.631,00 zł.
 
3. W § 2, w  ust. 1 wydatki budżetu gminy kwotę 20.450.344,66 zł. zastępuje się kwotą 20.451.844,66 zł.
 
4. W § 2,  ust. 2 pkt. 1 wydatki bieżące kwotę 14.716.334,12 zł. zastępuje się kwotą  14.717.834,12 zł.
         
5. W § 2, w  ust.3, w  pkt. 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę  2.502.131,00 zł. zastępuje się kwotą  2.503.631,00 zł.
 
6.  W załączniku Nr 1 „dochody”  do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu  o kwotę 1.500,00  zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie dochodów wprowadza się:
dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 kwota    1.500,00 zł.
   
7.  W załączniku Nr 2 „wydatki” do uchwały budżetowej  wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę 1.500,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków wprowadza się:
dz. 852 rozdz. 85219 § 3030 kwota 1.500,00 zł.
 
8. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej  „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu  administracji rządowej zleconych gminie i innych  zadań zleconych ustawami w 2010 r.” wprowadza się następujące zmiany:
 
a) w planie dochodów wprowadza się:
dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 kwota    1.500,00 zł.
 
 b) w planie wydatków wprowadza się:
dz. 852 rozdz. 85219 § 3030 kwota    1.500,00 zł.
 

§ 2.
 
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
 
                                                                                          Wójt Gminy Turek
                                                                                          /-/ Jan Owczarek
 
 
 
Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 10/10
Wójta Gminy Turek
z dnia 31 marca 2010 r.

       Zarządzeniem Nr 10/10 zwiększono planowane dochody Gminy Turek o kwotę 1.500,00 zł., plan po zmianach wynosi 18.128.807,21 zł.
Powyższe zwiększenie jest spowodowane otrzymaniem zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji celowej  z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 z przeznaczeniem  na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
Wielkość planowanych dochodów zwiększono również po stronie planowanych wydatków, zgodnie z wolą dysponenta dotacji.
 
 
                                                                                         Wójt Gminy Turek
                                                                                          /-/ Jan Owczarek
 
Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu