2010

Zarządzenie Nr 11/10 Wójta Gminy Turek z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok

 
Zarządzenie Nr 11/10
Wójta Gminy Turek
z dnia 2 kwietnia 2010  r.
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok
 
       Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm) oraz na podstawie § 9 ust. 3 i 4 Uchwały Rady Gminy Turek Nr XXXI/201/09 z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie  budżetu na 2010 rok zarządzam, co następuje:
 
 
§  1.
 
W uchwale Nr XXXI/201/09 Rady Gminy Turek z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 r., zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 5/10 Wójta Gminy Turek z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Uchwałą Nr XXXIII/204/10 Rady Gminy Turek z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Zarządzeniem Nr 10/10 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok, wprowadza się następujące zmiany:
         
1. W załączniku Nr 2 „wydatki” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 801 rozdz. 80101 § 4270   o kwotę 15.000,00 zł. pl. po zm.    19.500,00 zł.
 
b) w planie wydatków zmniejsza się:
   
dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 15.000,00 zł.  pl. po zm.      60.000,00 zł.
 

§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
 
                                                                                           Wójt Gminy Turek
                                                                                            /-/ Jan Owczarek
 
 

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 11/10
Wójta Gminy Turek
z dnia 2 kwietnia 2010 r.
 
       W Zarządzeniu Nr 11/10, Wójt Gminy Turek dokonał zmian w planowanych wydatkach zwiększając plan wydatków w Szkole Podstawowej w Kaczkach Średnich o kwotę 15.000,00 zł. z przeznaczeniem na remont podłogi na korytarzu i zainstalowanie przepływowych ogrzewaczy wody, zgodnie z zaleceniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku.
Środki na powyższy cel zostały zmniejszone z rezerwy ogólnej.
 
                                                                                           Wójt Gminy Turek
                                                                                            /-/ Jan Owczarek
 
 
 
Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu