2010

Zarządzenie Nr 12/10 Wójta Gminy Turek z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
Zarządzenie Nr 12/10
Wójta Gminy Turek
z dnia 14 kwietnia 2010 r.
 
w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
 
       Na  podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z  dnia 26  października 1982 r. w  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (tekst  jednolity z  2007r.  Dz. U.  Nr 70, poz. 473 ze  zm.) zarządzam , co następuje:
 
§ 1.
Uwzględniając wniosek z dnia 29.03.2010 r. Pani Lucyny Porada o rezygnacji z funkcji  Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych niniejszym odwołuję Panią Lucynę Porada ze składu  i jednocześnie z funkcji Przewodniczącej  Komisji.
 
 
§ 2.
Powołuję nowy skład Gminnej  Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
Przewodniczący - Purcel  Jadwiga Elżbieta
Członek komisji - Gabrysiak Jadwiga
Członek komisji - Antoniak  Zofia
Członek komisji - Janiak Alicja
Członek komisji - Wodziński Jan
Sekretarz komisji - Ogińska Jadwiga
          
 
§ 3.
Regulamin  działalności  Komisji  nie ulega zmianie.
 
 
§ 4.
Tracą moc:
- Uchwała Nr 47/01  Zarządu Gminy Turek z  dnia 9  listopada 2001 r.  w sprawie powołania Gminnej  Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Zarządzenie Nr 9/04 Wójta Gminy Turek z dnia 24 marca 2004r. w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  powołania nowego członka Komisji.
 
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                                Wójt
                                                                                     /-/ Jan Owczarek
 
 
Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu