2010

Zarządzenie Nr 23/10 Wójta Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok

 
Zarządzenie Nr 23/10
Wójta Gminy Turek
z dnia 29 czerwca 2010 r.
                                                    
                                   
w sprawie  zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok
 
       Działając w imieniu Wójta Gminy Turek jako jego Zastępca, na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie § 9 ust. 3 i 4 Uchwały Rady Gminy Turek Nr  XXXI/201/09 z dnia 14 grudnia 2009 r.  w sprawie budżetu na 2010 rok zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  
               
W uchwale Nr XXXI/201/09 Rady Gminy Turek z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie  budżetu na 2010 rok, zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 5/2010 Wójta Gminy Turek z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Uchwałą Nr XXXIII/204/10 Rady Gminy Turek z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Zarządzeniem Nr 10 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Zarządzeniem Nr 11/10 Wójta Gminy Turek z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Uchwałą Nr XXXIV/211/10 Rady Gminy Turek z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Zarządzeniem Nr 16/10 Wójta Gminy Turek z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Zarządzeniem Nr 20/10 Wójta Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok
 
wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W § 1, w  ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę  18.412.979,21 zł. zastępuje się kwotą 18.429.257,21 zł.  tego:
- dochody  bieżące kwotę  17.821.636,21zł. zastępuje się kwotą 17.837.914,21 zł.
 
2. W § 1, w  ust. 3, w  pkt. 1  dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i  innych zadań zleconych ustawami kwotę 2.621.744,00  zł zastępuje się kwotą 2.627.774,00 zł.
 
3. W § 1, w  ust.3, w pkt. 2 dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin kwotę 258.983,00 zł. zastępuje się kwotą  269.231,00 zł.
 
4. W § 2, w  ust. 1 wydatki budżetu gminy kwotę 20.736.016,66 zł.  zastępuje się kwotą 20.752.294,66 zł.
 
5. W § 2, w ust. 2, w pkt. 1 wydatki bieżące kwotę 14.996.006,12 zł. zastępuje się kwotą 15.012.284,12  zł.
         
6. W § 2, w  ust.3, w  pkt. 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę  2.621.744,00 zł. zastępuje się kwotą  2.627.774,00 zł.
 
7.  W załączniku Nr 1 „dochody”  do uchwały budżetowej  wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu  o kwotę 16.278,00  zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie dochodów zwiększa się:
dz. 751 rozdz. 75107 § 2010          o kwotę                6.030,00 zł.      pl. po zm.           20.792,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 2030                                       5.961,00 zł.                                48.979,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85216 § 2030                                       4.287,00 zł.                                64.217,00 zł.
 
8. W załączniku Nr 2 „wydatki”  do uchwały budżetowej  wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę 16.278,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków wprowadza się:
dz. 854 rozdz. 85412 § 4410 kwota 90,00 zł.
 
b) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 751 rozdz. 75107 § 3030     o kwotę         6.030,00 zł.         pl. po zm.         12.060,00 zł.
dz. 751 rozdz. 75107 § 4110                             137,99 zł.                                       535,17 zł.
dz. 751 rozdz. 75107 § 4120                               13,24 zł.                                         77,64 zł.
dz. 751 rozdz. 75107 § 4170                             884,00 zł.                                    4.724,00 zł.
dz. 751 rozdz. 75107 § 4300                               23,00 zł.                                       123,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 3110                          5.961,00 zł.                                118.822,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85216 § 3110                          4.287,00 zł.                                  64.217,00 zł.
   
c) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 751 rozdz. 75107 § 4210      o kwotę           376,95 zł.          pl. po zm.           2.053,47 zł.
dz. 751 rozdz. 75107 § 4410                             681,28 zł.                                     1.218,72 zł.
dz. 854 rozdz. 85412 § 3030                               90,00 zł.                                        510,00 zł.
 
9. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej  „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z  zakresu  administracji rządowej  zleconych gminie i innych  zadań zleconych ustawami w 2010 r.” wprowadza się  następujące zmiany:
 
a) w planie dochodów zwiększa się  :
dz. 751 rozdz. 75107 § 2010  kwota    6.030,00 zł.  pl. po zm.   20.792,00 zł.
 
b) w planie wydatków zwiększa się :
dz. 751 rozdz. 75107 § 3030     o kwotę        6.030,00 zł.         pl. po zm.         12.060,00 zł.
dz. 751 rozdz. 75107 § 4110                             137,99 zł.                                       535,17 zł.
dz. 751 rozdz. 75107 § 4120                               13,24 zł.                                         77,64 zł.
dz. 751 rozdz. 75107 § 4170                             884,00 zł.                                    4.724,00 zł.
dz. 751 rozdz. 75107 § 4300                               23,00 zł.                                       123,00 zł.
 
c) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 751 rozdz. 75107 § 4210      o kwotę           376,95 zł.          pl. po zm.           2.053,47 zł.
dz. 751 rozdz. 75107 § 4410                             681,28 zł.                                     1.218,72 zł.
 
 
§ 2.
 
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                               Z up. Wójta
                                                                                        /-/ Tomasz Józefowicz
                                                                                               Zastępca Wójta
Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu