2010

Zarządzenie Nr 17/10 Wójta Gminy Turek z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2010 rok

 
Zarządzenie Nr 17/10
Wójta Gminy Turek
z dnia 25 maja 2010 r.
 
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2010 rok
 
       Na podstawie art. 249 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1240 z późn. zm.)zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
1. W związku z Zarządzeniem Nr 16/10 Wójta Gminy Turek z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2010 r., informuje podległe jednostki budżetowe o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2010 rok, zgodnie z następującymi załącznikami:
- załącznik nr 1 w zakresie dochodów realizowanych przez Urząd Gminy Turek ,
- załącznik nr 2 w zakresie wydatków realizowanych przez Urząd Gminy Turek,
- załącznik nr 3 w zakresie wydatków realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku,
- załącznik nr 7 w zakresie wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Kaczkach Średnich,
- załącznik nr 8 w zakresie wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Chlebowie.

§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                                  Wójt
                                                                                            /-/ Jan Owczarek
 
Załączniki:
 
Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu