2010

Zarządzenie Nr 16/10 Wójta Gminy Turek z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok

 
Zarządzenie Nr 16/10
Wójta Gminy Turek
z dnia 24 maja 2010 r.
                                                      
                                 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok

       Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U.  Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie § 9 ust. 3 i 4 Uchwały Rady Gminy Turek Nr XXXI/201/09 z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 r., zarządzam, co następuje:
 
§ 1.

W uchwale Nr XXXI/201/09 Rady Gminy Turek z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 r.,  zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 5/2010 Wójta Gminy Turek z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Uchwałą Nr XXXIII/204/10 Rady Gminy Turek z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Zarządzeniem Nr 10 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Zarządzeniem Nr 11/10 Wójta Gminy Turek z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Uchwałą Nr XXXIV/211/10 Rady Gminy Turek z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,

wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W § 1, w ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę 18.289.366,21 zł. zastępuje się kwotą 18.406.949,21 zł.  tego:
- dochody  bieżące kwotę  17.698.023,21zł.zastępuje się kwotą 17.815.606,21 zł.
 
2. W § 1, w  ust. 3, w  pkt. 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i  innych zadań zleconych ustawami kwotę 2.503.631,00  zł zastępuje się kwotą 2.615.714,00 zł.
 
3. W § 1, w  ust.3, w pkt. 2 dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin kwotę 253.483,00 zł. zastępuje się kwotą  258.983,00 zł.
 
4. W § 2, w  ust. 1 wydatki budżetu gminy kwotę 20.612.403,66 zł. zastępuje się kwotą  20.729.986,66 zł.
 
5. W § 2, w ust. 2, w pkt. 1 wydatki bieżące kwotę 14.872.393,12 zł. zastępuje się kwotą 14.989.976,12  zł.
         
6. W § 2, w  ust. 3, w  pkt. 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę  2.503.631,00 zł. zastępuje się kwotą  2.615.714,00 zł.
 
7. W załączniku Nr 1 „dochody” do uchwały budżetowej  wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu  o kwotę 117.583,00  zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie dochodów wprowadza się:
dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 kwota    101.851,00  zł
dz. 751 rozdz. 75107 § 2010                    8.732,00 zł.
 
b) w planie dochodów zwiększa się:
dz. 852 rozdz. 85219 § 2010          o kwotę                1.500,00 zł.      pl. po zm.            3.000,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 2030                                       5.500,00 zł.                               54.337,00 zł.   
 
8. W załączniku Nr 2 „wydatki” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę 117.583,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
 
a) w planie wydatków wprowadza się:
dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 kwota     1.997,07 zł.
dz. 010 rozdz. 01095 § 4430              99.853,93 zł.
dz. 751 rozdz. 75107 § 4110                   426,94 zł.
dz. 751 rozdz. 75107 § 4120                     69,22 zł.
dz. 751 rozdz. 75107 § 4170                 3.827,00 zł.
dz. 751 rozdz. 75107 § 4210                 2.508,84 zł.
dz. 751 rozdz. 75107 § 4410                 1.900,00 zł.
dz. 754 rozdz. 75421 § 4210               10.000,00 zł.
dz. 754 rozdz. 75421 § 4300               10.000,00 zł.
   
b) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 750 rozdz. 75095 § 4210     o kwotę         3.000,00 zł.         pl. po zm.        4.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210                          2.300,00 zł.                             150.100,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4700                             500,00 zł.                               16.401,08 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 4010                          2.193,00 zł.                               47.138,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 3030                          1.500,00 zł.                                 3.000,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 3110                          5.500,00 zł.                               97.900,00 zł.
 
c) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 758 rozdz. 75818 § 4810    o kwotę        23.000,00 zł.        pl. po zm.       37.000,00 zł. 
dz. 801 rozdz. 80101 § 4280                             300,00 zł.                                 2.700,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4300                             500,00 zł.                               45.500,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4350                             800,00 zł.                                 3.600,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4370                             300,00 zł.                                 7.700,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4740                             400,00 zł.                                 2.200,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4410                             500,00 zł.                               12.337,46 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 4040                             193,00 zł.                                 3.607,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 4300                          2.000,00 zł.                                 2.200,00 zł.
 
9. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z  zakresu  administracji rządowej  zleconych gminie i innych  zadań zleconych ustawami w 2010 r.” wprowadza się  następujące zmiany:
 
a) w planie dochodów wprowadza się:
dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 kwota  101.851,00 zł.
dz. 751 rozdz. 75107 § 2010                8.732,00 zł.
 
b) w planie dochodów zwiększa się:
dz. 852 rozdz. 85219 § 2010  kwota    1.500,00 zł.  pl. po zm.     3.000,00 zł.
 
c) w planie wydatków wprowadza się:
dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 kwota      1.997,07 zł.
dz. 010 rozdz. 01095 § 4430              99.853,93 zł.
dz. 751 rozdz. 75107 § 4110                   426,94 zł.
dz. 751 rozdz. 75107 § 4120                     69,22 zł.
dz. 751 rozdz. 75107 § 4170                 3.827,00 zł.
dz. 751 rozdz. 75107 § 4210                 2.508,84 zł.
dz. 751 rozdz. 75107 § 4410                 1.900,00 zł.
 
d) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 852 rozdz. 85219 § 3030  o kwotę     1.500,00 zł.            pl. po zm.     3.000,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 4010                      193,00 zł.                               45.138,00 zł.
 
e) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 852 rozdz. 85212 § 4040 o kwotę         193,00 zł.            pl. po zm.     3.607,00 zł.
 
 
§ 2.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
                                                                                     Wójt Gminy Turek
                                                                                      /-/ Jan Owczarek
 
 
 
 
 

 
Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu