2010

Zarządzenie Nr 20/10 Wójta Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok

 
Zarządzenie Nr 20/10
Wójta Gminy Turek
z dnia 15 czerwca 2010 r.
                                                     
                                  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok
 
       Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie § 9 ust. 3 i 4 Uchwały Rady Gminy Turek Nr XXXI/201/09 z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie  budżetu  na 2010 rok zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  
               
W uchwale  Nr XXXI/201/09  Rady Gminy Turek z dnia  14 grudnia 2009 r. w sprawie  budżetu na 2010 rok,  zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 5/2010 Wójta Gminy Turek z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Uchwałą Nr XXXIII/204/10 Rady Gminy Turek z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Zarządzeniem Nr 10 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Zarządzeniem Nr 11/10 Wójta Gminy Turek z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Uchwałą Nr XXXIV/211/10 Rady Gminy Turek z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Zarządzeniem Nr 16/10 Wójta Gminy Turek z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,

wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W § 1, w  ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę  18.406.949,21 zł. zastępuje się kwotą18.412.979,21 zł.  tego:
- dochody  bieżące kwotę  17.815.606,21zł. zastępuje się kwotą 17.821.636,21 zł.
 
2. W § 1, w  ust. 3, w  pkt. 1  dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i  innych zadań zleconych ustawami kwotę 2.615.714,00  zł zastępuje się kwotą 2.621.744,00 zł.
 
3. W § 2, w  ust. 1 wydatki budżetu gminy kwotę 20.729.986,66 zł. zastępuje się kwotą 20.736.016,66 zł.
 
4. W § 2, w ust. 2, w pkt. 1 wydatki bieżące kwotę 14.989.976,12 zł. zastępuje się kwotą 14.996.006,12 zł.      
 
5. W § 2, w  ust.3, w  pkt. 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę  2.615.714,00 zł. zastępuje się kwotą  2.621.744,00 zł.
 
6. W załączniku Nr 1 „dochody”  do uchwały budżetowej  wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu  o kwotę 6.030,00  zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
a) w planie dochodów zwiększa się:
dz. 751 rozdz. 75107 § 2010          o kwotę                6.030,00 zł.      pl. po zm.           14.762,00 zł.
 
7. W załączniku Nr 2 „wydatki” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki budżetu  o kwotę 6.030,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków wprowadza się:
dz. 010 rozdz. 01010 § 4210 kwota     1.000,00 zł.
dz. 751 rozdz. 75107 § 3030               6.030,00 zł.
dz. 751 rozdz. 75107 § 4300                  100,00 zł.
dz. 854 rozdz. 85412 § 3030                  600,00 zł.
   
b) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 750 rozdz. 75023 § 4350     o kwotę         1.600,00 zł.         pl. po zm.        4.100,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4750                          2.000,00 zł.                               12.000,00 zł.
dz. 751 rozdz. 75107 § 4170                               13,00 zł.                                 3.840,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4270                          1.000,00 zł.                                 1.500,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4270                          5.000,00 zł.                                11.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80195 § 4210                             500,00 zł.                                  1.500,00 zł. 
dz. 852 rozdz. 85212 § 4440                               96,00 zł.                                  2.096,00 zł.                       
dz. 852 rozdz. 85219 § 4440                             142,00 zł.                                  3.405,00 zł.
 
c) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 010 rozdz. 01010 § 4300    o kwotę         1.000,00 zł.        pl. po zm.             500,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4210                          1.600,00 zł.                               52.400,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4700                          2.000,00 zł.                                 8.000,00 zł.
dz. 751 rozdz. 75107 § 4110                               29,76 zł.                                    397,18 zł.
dz. 751 rozdz. 75107 § 4120                                 4,82 zł.                                      64,40 zł.
dz. 751 rozdz. 75107 § 4210                               78,42 zł.                                 2.430,42 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4210                          1.000,00 zł.                               29.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4010                          5.000,00 zł.                               72.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80195 § 4170                             500,00 zł.                                    500,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 4300                               96,00 zł.                                 2.104,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 4300                             142,00 zł.                                 8.557,00 zł.
dz. 854 rozdz. 85412 § 4410                             600,00 zł.                                        0,00 zł.
 
8. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej  „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z  zakresu  administracji rządowej  zleconych gminie i innych  zadań zleconych ustawami w 2010 r.” wprowadza się  następujące zmiany:
 
a) w planie dochodów zwiększa się:
dz. 751 rozdz. 75107 § 2010  kwota    6.030,00 zł.  pl. po zm.   14.762,00 zł.
 
c) w planie wydatków wprowadza się:
dz. 751 rozdz. 75107 § 3030                   6.030,00 zł.
dz. 751 rozdz. 75107 § 4300                      100,00 zł.
 
d) w planie wydatków zwiększa się13:19 2010-07-06:
dz. 751 rozdz. 75107 § 4170  o kwotę          13,00 zł.            pl. po zm.     3.840,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 4440                         96,00 zł.                                2.096,00 zł.
 
e) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 751 rozdz. 75107 § 4110 o kwotę            29,76 zł.            pl. po zm.      397,18 zł.
dz. 751 rozdz. 75107 § 4120                           4,82 zł.                                    64,40 zł.
dz. 751 rozdz. 75107 § 4210                         78,42 zł.                               2.430,42 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 4300                         96,00 zł.                               1.104,00 zł.
 
 
§ 2.
 
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia .   

 
                                                                                     Wójt Gminy Turek
                                                                                      /-/ Jan Owczarek
 

 
Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu