2010

Zarządzenie Nr 40/10 Wójta Gminy Turek z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia organizacji i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej oraz wyznaczenia składu


ZARZĄDZENIE Nr 40/10
WÓJTA GMINY TUREK
z dnia 29 października 2010 r.
 
w sprawie ogłoszenia organizacji i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej
 
       Działając na podstawie art. 38. ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1.
 
Przeprowadzić w dniu 10 grudnia 2010 r. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 42,27 m2 wraz z ułamkową częścią gruntu, położonego na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 122/1 w m. Chlebów gm. Turek.
§ 2

Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykona komisja przetargowa w następującym składzie:

1. Pawlak Marianna – Przewodniczący
2. Kolenda Wiesława – Członek
3. Górska-Czekała Justyna – Członek
4. Graczyk Mariusz – Członek
 
§ 3.
 
Przetarg będzie zorganizowany i przeprowadzony w sposób określony w ogłoszeniu
Wójta Gminy Turek o przetargu.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                           Wójt
                                                                                 /-/ Jan Owczarek

Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu