2010

Zarządzenie Nr 41/10 Wójta Gminy Turek z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika Wójta Gminy Turek do spraw wyborów

 
Zarządzenie Nr 41/10
Wójta Gminy Turek
z dnia 4 listopada 2010 r.
 
 
w sprawie ustanowienia pełnomocnika Wójta Gminy Turek do spraw wyborów
 
 
       Na podstawie art. 8 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz.717, Dz.U. Nr 162, poz.1568; z 2004 r., Dz.U. Nr 102, poz.1055, Dz.U. Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz.1441; z 2006 r, Dz.U. Nr 17, poz. 128, Dz.U. Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Dz.U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz.U. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Dz.U. Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Dz.U. Nr 52 poz. 420, Dz.U. Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Dz.U. Nr 28 poz. l42, Dz.U. Nr  28, poz. 146, Dz.U. Nr 106 poz.675) art. oraz art. 23 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Dz. U. Nr 25, poz.219, Dz.U. Nr 102, poz.1055, Dz. U. Nr 167, poz.1760, Dz. U. Nr 95, poz.602, Nr 160, poz.1060, z 2006 r. Dz.U. 17, poz.126, Dz. U. Nr 34, poz. 242, Dz. U. Nr 146, poz.1055, Dz.U. Nr 159, poz.1127, Dz.U. Nr 218, poz.1592, z 2007 r. Dz.U. Nr 48, poz.327, Dz.U. Nr 112, poz.766, z 2008 r. Dz. U. Nr 96 poz. 607,  Dz.U. Nr 180, poz. 1111 z  2009 r.   Dz.U. Nr 213 poz. l651, Dz.U. Nr  213, poz.1652, z 2010 r. Dz.U. Nr 57 poz.356)  oraz art. 2 ust. l i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r.o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta(Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz.984, Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz.1089, Dz.U. z 2002 r. Nr 214, poz.1806, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz.1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 218, poz.1592, Dz.U. z 2007 r. Nr48, poz.327, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Dz.U. z 2009 r. Nr 213, poz.1651, Dz.U. z 2009 r. Nr 213, poz.1652)  zarządzam, co następuje:
 
§ l.
 
Pod nieobecność dotychczasowego pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w osobie Sekretarza Gminy Turek ustanawiam w zastępstwie podinspektora w Urzędzie Gminy Turek Panią Ewelinę Pietrzak, pełnomocnikiem Wójta Gminy Turek do spraw wyborów na Wójta Gminy Turek oraz do Rady Gminy Turek. Wybory do Rady Gminy Turek odbędą się w dniu 21 listopada 2010 r., których data przypada także na pierwszą turę wyborów na Wójta Gminy Turek, a ewentualna druga tura odbędzie się 5 grudnia 2010 r.
 
§ 2.
 
Urzędnik Wyborczy zapewnia obsługę administracyjną komisji wyborczych oraz będzie realizował inne zadania wyborcze na obszarze Gminy Turek.
 
§ 3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
§ 5.
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Turek przez okres 7 dni.
 
 
                                                                                       Wójt
                                                                             /-/ Jan Owczarek
Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu