2010

Zarządzenie Nr 38/10 Wójta Gminy Turek z dnia 15 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok

 
Zarządzenie Nr 38/10
Wójta Gminy Turek
z dnia 15 października 2010 r.
                                                                                       
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok
 

       Na podstawie art. 257  i  art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie § 9 ust. 3 i 4 Uchwały Rady Gminy Turek Nr XXXI/201/09 z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 r. zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1.  
              
W uchwale Nr XXXI/201/09  Rady Gminy Turek z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 r., zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 5/2010 Wójta Gminy Turek z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Uchwałą Nr XXXIII/204/10 Rady Gminy Turek z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Turek na 2010 r.
- Zarządzeniem Nr 10 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Zarządzeniem Nr 11/10 Wójta Gminy Turek z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Uchwałą Nr XXXIV/211/10 Rady Gminy Turek z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Zarządzeniem Nr 16/10 Wójta Gminy Turek z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 20/10 Wójta Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.
- Zarządzeniem Nr 23/10 Wójta Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Uchwałą Nr XXXVI/220/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.
- Zarządzeniem Nr 28/10 Wójta Gminy Turek z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 32/10 Wójta Gminy Turek z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Uchwałą Nr XXXVII/224/10 Rady Gminy Turek z dnia 6 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.
- Zarządzeniem Nr 35/10 Wójta Gminy Turek z dnia 20 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.

wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W § 1, w  ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę 18.598.802,26 zł. zastępuje się kwotą 18.776.676,26 zł.  tego:

- dochody  bieżące kwotę  18.079.279,26 zł. zastępuje się kwotą  18.257.153,26 zł.
 
2. W § 1, w  ust. 3, w  pkt. 1  dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i  innych zadań zleconych ustawami kwotę 2.660.224,00  zł zastępuje się kwotą 2.818.665,00 zł.
 
3. W § 1, w  ust.3, w pkt. 2 dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin kwotę 351.397,00  zł. zastępuje się kwotą  370.830,00 zł.
 
4. W § 2, w ust. 1 wydatki budżetu gminy kwotę 21.612.048,43 zł. zastępuje się kwotą 21.789.922,43 zł.
 
5. W  § 2,  w ust. 2, w pkt. 1  wydatki bieżące kwotę 15.315.048,12 zł. zastępuje się kwotą 15.492.922,12 zł.
 
6. W § 2, w  ust.3, w  pkt. 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę  2.660.224,00  zł zastępuje się kwotą 2.818.665,00 zł.
 
7. W załączniku Nr 1 „dochody”  do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu o kwotę 177.874,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie dochodów wprowadza się:
dz. 751 rozdz. 75109 § 2010   kwota   39.587,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80195 § 2030                    351,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 2010               68.000,00 zł.
 
b) w planie dochodów zwiększa się:
dz. 852 rozdz. 85212 § 2010  o kwotę  50.000,00 zł. plan po zm.               2.489.700,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85213 § 2030                     646,00 zł.                                          5.870,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 2010                  1.500,00 zł.                                          6.000,00 zł.
dz. 854 rozdz. 85415 § 2030                18.436,00 zł.                                        68.230,00 zł.
   
c) w planie dochodów zmniejsza się:
dz. 852 rozdz. 85213 § 2010  o kwotę      646,00 zł.  plan po zm.                      2.930,00 zł.
   
8. W załączniku Nr 2 „wydatki” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę 177.874,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków wprowadza się:
dz. 751 rozdz. 75109 § 3030  kwota  21.380,00 zł. 
dz. 751 rozdz. 75109 § 4110                  867,13 zł.
dz. 751 rozdz. 75109 § 4120                  140,73 zł.
dz. 751 rozdz. 75109 § 4170               7.142,00 zł.
dz. 751 rozdz. 75109 § 4210               6.210,14 zł.
dz. 751 rozdz. 75109 § 4300               2.147,00 zł.
dz. 751 rozdz. 75109 § 4410               1.700,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4430               1.000,00 zł.
 
b) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 700 rozdz. 70005 § 4260    o kwotę          1.000,00 zł.         pl. po zm.               2.000,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4350                             200,00 zł.                                        4.300,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4360                             300,00 zł.                                        1.000,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4700                             500,00 zł.                                        4.950,00 zł.
dz. 754 rozdz. 75412 § 3030                          1.000,00 zł.                                       11.000,00 zł.
dz. 754 rozdz. 75412 § 4260                          7.000,00 zł.                                       30.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4300                          4.500,00 zł.                                       50.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4300                          3.000,00 zł.                                         6.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80195 § 4210                             351,00 zł.                                         1.851,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 3110                        50.000,00 zł.                                  2.416.725,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85213 § 4130                             646,00 zł.                                         9.446,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 3030                          1.500,00 zł.                                         6.000,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 3110                        68.000,00 zł.                                     195.194,00 zł.
dz. 854 rozdz. 85415 § 3240                        18.436,00 zł.                                       49.210,00 zł.
 
c) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 700 rozdz. 70005 § 4210    o kwotę          1.000,00 zł.        pl. po zm.                3.000,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4430                           1.000,00 zł.                                       6.500,00 zł.
dz. 754 rozdz. 75412 § 4210                           4.000,00 zł.                                     16.000,00 zł.
dz. 754 rozdz. 75412 § 4270                           3.000,00 zł.                                       7.000,00 zł.
dz. 754 rozdz. 75412 § 4280                           1.000,00 zł.                                              0,00 zł.
dz. 758 rozdz. 75818 § 4810                           4.500,00 zł.                                     32.500,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4010                           3.000,00 zł.                                3.094.799,78 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4260                           1.000,00 zł.                                     15.000,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85213 § 4130                              646,00 zł.                                       8.800,00 zł.
 
9. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych  zadań zleconych ustawami w 2010 r." wprowadza się następujące zmiany:
 
a) w planie dochodów wprowadza się:
dz. 751 rozdz. 75109 § 2010   kwota   39.587,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 2010               68.000,00 zł.
 
b) w planie dochodów zwiększa się:
dz. 852 rozdz. 85212 § 2010  o kwotę       50.000,00 zł.          pl. po zm.   2.489.700,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 2010                       1.500,00 zł.                                    6.000,00 zł.
 
c) w planie dochodów zmniejsza się:
dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 o kwotę             646,00 zł.          pl. po zm.          2.930,00 zł.
 
d) w planie wydatków wprowadza się:
dz. 751 rozdz. 75109 § 3030  kwota  21.380,00 zł. 
dz. 751 rozdz. 75109 § 4110                  867,13 zł.
dz. 751 rozdz. 75109 § 4120                  140,73 zł.
dz. 751 rozdz. 75109 § 4170               7.142,00 zł.
dz. 751 rozdz. 75109 § 4210               6.210,14 zł.
dz. 751 rozdz. 75109 § 4300               2.147,00 zł.
dz. 751 rozdz. 75109 § 4410               1.700,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 3110             68.000,00 zł.
 
e) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 852 rozdz. 85212 § 3110                  50.000,00 zł.     pl. po zm.              2.416.725,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 3030                    1.500,00 zł.                                          6.000,00 zł. 
 
f) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 852 rozdz. 85213 § 4130  o kwotę           646,00 zł.            pl. po zm.            2.930,00 zł.
 

§ 2.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
 
                                                                                      Wójt
                                                                             /-/ Jan Owczarek
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu