2010

Zarządzenie nr 26/10 Wójta Gminy Turek z dnia 08 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w t

 
Zarządzenie nr 26/10
Wójta Gminy Turek
z dnia 08 lipca 2010 r.
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
 
 
       Działając w imieniu Wójta Gminy Turek jako jego Zastępca, na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), ustalam, co następuje:
 
§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową, zwaną dalej Komisją w następującym składzie:
1. Lucyna Porada – Przewodniczący,
2. Gabriela Kolenda – Sekretarz,
3. Katarzyna Skotarek – Członek,
4. Wiesława Kolenda – Członek.
 
§ 2

Zadaniem komisji jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dowozy dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011”.
 
§ 3

Komisja pracuje zgodnie z regulaminem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia postępowania.
 
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

                                                                                       z up. Wójta
                                                                              /-/ Tomasz Józefowicz
                                                                                    Zastępca Wójta
 
 
Załączniki:
Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu