2010

Zarządzenie Nr 28/10 Wójta Gminy Turek z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok

 
Zarządzenie Nr 28/10
Wójta Gminy Turek
z dnia 26 lipca 2010 r.
                                                                                       
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok
 

       Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U.  Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie § 9 ust. 3 i 4 Uchwały Rady Gminy Turek Nr  XXXI/201/09 z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie  budżetu  na 2010 rok zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1.  
               
       W uchwale  Nr XXXI/201/09 Rady Gminy Turek z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 r.,  zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 5/2010 Wójta Gminy Turek z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Uchwałą Nr XXXIII/204/10 Rady Gminy Turek z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Zarządzeniem Nr 10 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecieGminy Turek na 2010 rok,
- Zarządzeniem Nr 11/10 Wójta Gminy Turek z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Uchwałą Nr XXXIV/211/10 Rady Gminy Turek z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Zarządzeniem Nr 16/10 Wójta Gminy Turek z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Zarządzeniem Nr 20/10 Wójta Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Zarządzeniem Nr 23/10 Wójta Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Uchwałą Nr XXXVI/220/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,

wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W § 1, w  ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę  18.486.611,26 zł. zastępuje się kwotą 18.542.965,26 zł. tego:

- dochody  bieżące kwotę  17.967.088,26zł. zastępuje się kwotą 18.023.442,26 zł.
 
2. W § 1, w  ust. 3, w  pkt. 1  dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i  innych zadań zleconych ustawami kwotę 2.630.199,00  zł zastępuje się kwotą 2.657.203,00 zł.
 
3. W § 1, w  ust.3, w pkt. 2 dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin kwotę 269.231,00  zł. zastępuje się kwotą  298.581,00 zł.
 
4. W § 2, w  ust. 1 wydatki budżetu gminy kwotę 21.499.857,43 zł. zastępuje się kwotą 21.556.211,43 zł.
 
5. W § 2, w ust. 2, w pkt. 1 wydatki bieżące kwotę 15.230.857,12 zł. zastępuje się kwotą 15.287.211,12 zł.
         
6. W § 2, w  ust.3, w  pkt. 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę  2.630.199,00 zł. zastępuje się kwotą  2.657.203,00 zł.
 
7.  W załączniku Nr 1 „dochody”  do uchwały budżetowej  wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu  o kwotę 56.354,00  zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie dochodów wprowadza się:
dz. 750 rozdz. 75056 § 2010 kwota  25.504,00 zł.
 
b) w planie dochodów zwiększa się:
dz. 852 rozdz. 85219 § 2010          o kwotę                1.500,00 zł.      pl. po zm.           4.500,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 2030                                       4.130,00 zł.                              58.467,00 zł.
dz. 854 rozdz. 85415 § 2030                                     25.220,00 zł.                              49.794,00 zł.
 
8.  W załączniku Nr 2 „wydatki”  do uchwały budżetowej  wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki budżetu  o kwotę 56.354,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków wprowadza się:
dz. 750 rozdz. 75056 § 3020     kwota    21.000,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75056 § 4110                    3.171,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75056 § 4120                       514,50 zł.
dz. 750 rozdz. 75056 § 4210                       218,50 zł.
dz. 750 rozdz. 75056 § 4410                       600,00 zł.
dz. 854 rozdz. 85415 § 3260                  25.220,00 zł.
 
b) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 852 rozdz. 85219 § 3030     o kwotę         1.500,00 zł.         pl. po zm.         4.500,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 4300                          4.130,00 zł.                                 12.687,00 zł.
      
9. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej  „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu  administracji rządowej  zleconych gminie i innych  zadań zleconych ustawami w 2010 r.” wprowadza się  następujące zmiany:
 
a) w planie dochodów wprowadza się:
dz. 750 rozdz. 75056 § 2010 kwota    25.504,00 zł.
 
b) w planie dochodów zwiększa się:
dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 o kwotę 1.500,00 zł.     pl. po zm.                          4.500,00 zł.
 
c) w planie wydatków wprowadza się:
dz. 750 rozdz. 75056 § 3020   kwota   21.000,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75056 § 4110                  3.171,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75056 § 4120                     514,50 zł.
dz. 750 rozdz. 75056 § 4210                     218,50 zł.
dz. 750 rozdz. 75056 § 4410                     600,00 zł.
 
d) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 852 rozdz. 85219 § 3030      o kwotę         1.500,00 zł.          pl. po zm.           4.500,00 zł.
 
 

§ 2.
 
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
                                                                                                       Wójt
                                                                                               /-/ Jan Owczarek
 

 
Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu