2010

Zarządzenie Nr 29/10 Wójta Gminy Turek z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowane

 
Zarządzenie Nr 29/10
Wójta Gminy Turek
z dnia 19 sierpnia 2010 r.
 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 
       Działając w imieniu Wójta Gminy Turek jako jego Zastępca, na podstawie art. 9g ust 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną w składzie:
1. Gabriela Kolenda – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – Przewodniczący Komisji,
2. Barbara Maciejewska – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – Członek Komisji,
3. Jerzy Zygmunt – Dyrektor Gimnazjum w Słodkowie – Członek Komisji,
4. Bożena Kubicka – ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej – Członek Komisji,
5. Alicja Wojdak – ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej – Członek Komisji,
6. Zbigniew Ryczyński – przedstawiciel NSZZ „Solidarność” – Członek Komisji.
 
§ 2. Celem prac Komisji, o której mowa w § 1 jest przeprowadzenie egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Joanny Popardowskiej.
 
§ 3. Komisja przeprowadzi egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w dniu
26 sierpnia 2010 r.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                  z up. Wójta
                                                                          /-/ Tomasz Józefowicz
                                                                               Zastępca Wójta
 
 
 
Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu