2010

Zarządzenie Nr 30/10 Wójta Gminy Turek z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej oraz wyznaczenia składu kom

 
ZARZĄDZENIE Nr 30/10
WÓJTA  GMINY TUREK
z dnia 20 sierpnia 2010 r.

w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej
 
          Działając w imieniu Wójta Gminy Turek jako jego Zastępca,  na podstawie art. 38.ust.1 i art.  40 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z poźn. zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Przeprowadzić w dniu 23 września 2010 r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 42,27 m2 wraz z ułamkową częścią gruntu, położonego na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 122/1 w m. Chlebów gm. Turek.
 
§ 2

Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykona komisja przetargowa w następującym składzie:
 
1/ Pawlak Marianna - Przewodniczący
2/ Bąkowska Henryka - Członek
2/ Górska-Czekała Justyna - Członek   
4/ Graczyk Mariusz - Członek

§ 3
 
Przetarg będzie zorganizowany i przeprowadzony w sposób określony w ogłoszeniu Wójta Gminy Turek o przetargu.   
                                          
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                     Z up. Wójta
                                                                               /-/ Tomasz Józefowicz
                                                                                   Zastępca Wójta
 
 
                                                                                                      
Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu