2010

Zarządzenie Nr 46/10 Wójta Gminy Turek z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok

Zarządzenie Nr 46/10
Wójta Gminy Turek
z dnia 25 listopada 2010  r.
                                                                                       
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok

Na podstawie art. 257 i art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie § 9 ust. 3 i 4 Uchwały Rady Gminy Turek Nr  XXXI/201/09 z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 r. zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  
    
           
W uchwale Nr XXXI/201/09 Rady Gminy Turek z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 r., zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 5/2010 Wójta Gminy Turek z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Uchwałą Nr XXXIII/204/10 Rady Gminy Turek z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 10 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie  Gminy Turek na 2010 rok,
- Zarządzeniem Nr 11/10 Wójta Gminy Turek z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Uchwałą Nr XXXIV/211/10 Rady Gminy Turek z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 16/10 Wójta Gminy Turek z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 20/10 Wójta Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 23/10 Wójta Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Uchwałą Nr XXXVI/220/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 28/10 Wójta Gminy Turek z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 32/10 Wójta Gminy Turek z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Uchwałą Nr XXXVII/224/10 Rady Gminy Turek z dnia 6 września 2010 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 35/10 Wójta Gminy Turek z dnia 20 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Zarządzeniem Nr 38/10 Wójta Gminy Turek z dnia 15 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.,
- Uchwałą Nr XXXIX/232/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 r.

wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W § 1, w  ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę 18.957.540,31 zł. zastępuje się kwotą 18.985.968,31 zł.  tego:

- dochody  bieżące kwotę  18.438.017,31 zł. zastępuje się kwotą  18.466.445,31 zł.
 
2. W § 1, w  ust. 3, w  pkt. 1  dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i  innych zadań zleconych ustawami kwotę 2.922.140,00  zł zastępuje się kwotą 2.933.010,00 zł.
 
3. W § 1, w  ust.3, w pkt. 2 dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin kwotę 379.564,00  zł. zastępuje się kwotą  397.122,00 zł.
 
4. W § 2, w  ust. 1 wydatki budżetu gminy kwotę 22.010.786,48 zł.  zastępuje się kwotą 22.039.214,48 zł.
 
5. W  § 2,  w ust. 2, w pkt. 1 wydatki bieżące kwotę   15.838.134,17 zł. zastępuje się kwotą15.866.562,17 zł.
 
6. W § 2, w  ust.3, w  pkt. 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę  2.922.140,00  zł zastępuje się kwotą 2.933.010,00 zł.
 
7.  W załączniku Nr 1 „dochody”  do uchwały budżetowej  wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu  o kwotę 28.428,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie dochodów zwiększa się:
dz. 852 rozdz. 85214 § 2030  o kwotę  17.558,00 zł. plan po zm.                     76.133,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 2010                12.000,00 zł.                                         80.000,00 zł.
 
b) w planie dochodów zmniejsza się:
dz. 852 rozdz. 85213 § 2010  o kwotę    1.130,00 zł.  plan po zm.                      1.800,00 zł.
   
8.  W załączniku Nr 2 „wydatki”  do uchwały budżetowej  wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki  budżetu  o kwotę 28.428,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków wprowadza się:
dz. 801 rozdz. 80101 § 4240  kwota  300,00 zł. 
dz. 921 rozdz. 92109 § 4350              100,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92109 § 4370              180,00 zł.
 
b) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 750 rozdz. 75023 § 4280    o kwotę             300,00 zł.         pl. po zm.                1.250,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4750                              700,00 zł.                                      18.700,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210                           7.488,92 zł.                                     175.508,92 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4270                           2.351,08 zł.                                       23.791,08 zł.  
dz. 801 rozdz. 80101 § 4750                               700,00 zł.                                        3.700,00 zł.   
dz. 801 rozdz. 80104 § 4260                            5.017,58 zł.                                      20.017,58 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4210                               510,00 zł.                                        9.380,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4700                            1.089,17 zł.                                      17.490,25 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4750                            1.000,00 zł.                                        2.600,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 3110                          14.558,00 zł.                                    142.976,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 4010                            4.900,00 zł.                                    162.900,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 4110                            2.000,00 zł.                                      28.000,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 4210                          14.000,00 zł.                                      25.500,00 zł.
dz. 900 rozdz. 90095 § 4300                          25.000,00 zł.                                    103.402,05 zł.
 
c) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 750 rozdz. 75023 § 4370    o kwotę          1.000,00 zł.        pl. po zm.                11.000,00 zł.
dz. 758 rozdz. 75818 § 4810                           4.500,00 zł.                                       28.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4170                           2.500,00 zł.                                       17.600,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4260                           2.517,58 zł.                                         50.982,42 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4280                           1.470,00 zł.                                           1.230,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4300                           1.460,00 zł.                                         48.540,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4350                           1.330,00 zł.                                           1.770,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4370                               150,00 zł.                                           7.950,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4410                               600,00 zł.                                           6.500,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4430                               740,00 zł.                                            5.570,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4740                               340,00 zł.                                            1.860,00 zł.   
dz. 801 rozdz. 80104 § 4210                               250,00 zł.                                          24.615,21 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4410                            2.399,17 zł.                                            9.938,29 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4740                               200,00 zł.                                                   0,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85213 § 4130                            1.130,00 zł.                                            7.670,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 4040                            1.900,00 zł.                                           12.100,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 4410                            1.000,00 zł.                                             1.000,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 4750                            1.000,00 zł.                                             2.000,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 3110                            2.000,00 zł.                                         211.061,00 zł.
dz. 900 rozdz. 90015 § 4260                          25.000,00 zł.                                         305.000,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92109 § 4210                               280,00 zł.                                             9.720,00 zł.
 
9. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  zleconych gminie i innych  zadań zleconych ustawami w 2010 r.” wprowadza się  następujące zmiany:
 
a) w planie dochodów zwiększa  się:
dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę         12.000,00 zł.          pl. po zm.         80.000,00 zł.
 
b) w planie dochodów zmniejsza się :
dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 o kwotę           1.130,00 zł.           pl. po zm.          7.670,00 zł.
 
c) w planie wydatków zwiększa się :
dz. 852 rozdz. 85212 § 4110   o kwotę         6.000,00 zł.          pl. po zm.         20.500,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 3110                       12.000,00 zł.                                  80.000,00 zł.
 
d) w planie wydatków zmniejsza się :
dz. 852 rozdz. 85213 § 4130  o kwotę           1.130,00 zł.            pl. po zm.          7.670,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 3110                          6.000,00 zł.                              2.410.725,00 zł.
 

§ 2.
 
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
                                                                                     Wójt
                                                                            /-/ Jan Owczarek  
 
                                                                                                                      
Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu