2010

Zarządzenie Nr 32/10 Wójta Gminy Turek z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok

 
Zarządzenie Nr 32/10
Wójta Gminy Turek
z dnia 30 sierpnia 2010  r.
                                                                                       
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok
 

       Działając w imieniu Wójta Gminy Turek jako jego Zastępca, na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie § 9 ust. 3 i 4 Uchwały Rady Gminy Turek Nr XXXI/201/09 z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 r. zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
W uchwale  Nr XXXI/201/09  Rady Gminy Turek z dnia  14 grudnia 2009 r.  roku w sprawie  budżetu na 2010 r.,  zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 5/10 Wójta Gminy Turek z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Uchwałą Nr XXXIII/204/10 Rady Gminy Turek z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Zarządzeniem Nr 10/10 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Zarządzeniem Nr 11/10 Wójta Gminy Turek z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Uchwałą Nr XXXIV/211/10 Rady Gminy Turek z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Zarządzeniem Nr 16/10 Wójta Gminy Turek z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Zarządzeniem Nr 20/10 Wójta Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Zarządzeniem Nr 23/10 Wójta Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Uchwałą Nr XXXVI/220/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Zarządzeniem Nr 28/10 Wójta gminy Turek z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok

wprowadza się następujące zmiany:
 
1.  W załączniku Nr 2 „wydatki”  do uchwały budżetowej  wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 600 rozdz. 60016 § 4270    o kwotę          9.500,00 zł.          pl. po zm.          143.000,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4280                             550,00 zł.                                           950,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4750                             6.000,00 zł.                                    18.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4270                             1.000,00 zł.                                    21.440,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4370                                500,00 zł.                                      8.200,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4270                                700,00 zł.                                      2.200,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4370                                400,00 zł.                                      1.900,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4410                                850,00 zł.                                      3.350,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4750                                950,00 zł.                                      1.950,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92195 § 4300                             2.700,00 zł.                                      7.700,00 zł.
 
b) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 600 rozdz. 60016 § 4210    o kwotę           4.500,00 zł.        pl. po zm.                 4.721,00 zł.
dz. 600 rozdz. 60016 § 4300                            5.000,00 zł.                                    208.500,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4370                            3.000,00 zł.                                      12.000,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4700                            3.550,00 zł.                                        4.450,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4350                               500,00 zł                                         3.100,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4430                            1.000,00 zł.                                        6.700,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4140                            1.700,00 zł.                                           800,00 zł. 
dz. 801 rozdz. 80110 § 4350                               700,00 zł.                                           100,00 zł. 
dz. 801 rozdz. 80110 § 4740                               500,00 zł.                                            500,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92195 § 4170                               500,00 zł.                                         1.500,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92195 § 4210                            2.200,00 zł.                                            579,00 zł.
      
§ 2.
 
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
 
                                                                                     Z up. Wójta
                                                                            /-/ Tomasz Józefowicz
                                                                                    Zastępca Wójta
                                                                                                                      
 
 
Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu