2010

Zarządzenie nr 36/10 Wójta Gminy Turek z dnia 24 września 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 
Zarządzenie nr 36/10
Wójta Gminy Turek
z dnia 24 września 2010 r.
 
 
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 

       Działając w imieniu Wójta Gminy Turek jako jego Zastępca, na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), ustalam co następuje:
 
§ 1.
 
Powołuje się Komisję Przetargową, zwaną dalej komisją w następującym składzie:
1. Justyna Górska-Czekała - Przewodniczący
2. Wiesława Kolenda - Sekretarz Komisji
3. Marianna Pawlak - Członek
4. Mariusz Graczyk - Członek
 
§ 2.
 
Zadaniem komisji jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Turek w sezonie 2010/2011.
 
§ 3.
 
Komisja pracuje zgodnie z regulaminem stanowiącym Załącznik nr 1 do nn. Zarządzenia, ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia postępowania.

§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                      Z up. Wójta
                                                                               /-/ Tomasz Józefowicz
                                                                                    Zastępca Wójta
 

 
Załączniki:
 
Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu