2010

Zarządzenie Nr 35/10 Wójta Gminy Turek z dnia 20 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok

Zarządzenie Nr 35/10
Wójta Gminy Turek
z dnia 20 września 2010 r.
                                                                                       
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok

       Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie § 9 ust. 3 i 4 Uchwały Rady Gminy Turek Nr XXXI/201/09 z dnia 14 grudnia 2009 r.  w sprawie  budżetu  na 2010 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale  Nr XXXI/201/09  Rady Gminy Turek z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 r., zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 5/2010 Wójta Gminy Turek z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Uchwałą Nr XXXIII/204/10 Rady Gminy Turek z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Turek na 2010 rok
- Zarządzeniem Nr 10 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Zarządzeniem Nr 11/10 Wójta Gminy Turek z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Uchwałą Nr XXXIV/211/10 Rady Gminy Turek z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Zarządzeniem Nr 16/10 Wójta Gminy Turek z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Zarządzeniem Nr 20/10 Wójta Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Zarządzeniem Nr 23/10 Wójta Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Uchwałą Nr XXXVI/220/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Zarządzeniem Nr 28/10 Wójta gminy Turek z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Zarządzeniem Nr 32/10 Wójta Gminy Turek z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok,
- Uchwałą Nr XXXVII/224/10 Rady Gminy Turek z dnia 6 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2010 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1, w  ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę 18.595.781,26 zł. zastępuje się kwotą 18.598.802,26 zł. z tego:
- dochody bieżące kwotę 18.076.258,26 zł. zastępuje się kwotą  18.079.279,26 zł.

2. W § 1, w  ust. 3, w  pkt. 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i  innych zadań zleconych ustawami kwotę 2.657.203,00  zł zastępuje się kwotą 2.660.224,00 zł.

3. W § 2, w ust. 1 wydatki budżetu gminy kwotę 21.609.027,43 zł. zastępuje się kwotą  21.612.048,43 zł.

4. W  § 2,  w ust. 2, w pkt. 1 wydatki bieżące kwotę 15.312.027,12 zł. zastępuje się kwotą 15.315.048,12 zł.

5. W § 2, w  ust.3, w  pkt. 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę  2.657.203,00 zł. zastępuje się kwotą  2.660.224,00 zł.

6. W załączniku Nr 1 „dochody” do uchwały budżetowej  wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu o kwotę 3.021,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

a) w planie dochodów zwiększa się:
dz. 750 rozdz. 75056 § 2010  o kwotę   3.021,00 zł. plan po zm.                28.525,00 zł.

7.  W załączniku Nr 2 „wydatki” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki  budżetu  o kwotę 3.021,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

a) w planie wydatków wprowadza się :
dz. 750 rozdz. 75056 § 4170  kwota  2.569,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80106 § 3020                 850,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80106 § 4010              8.500,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80106 § 4110              1.420,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80106 § 4120                 230,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 4210            11.500,00 zł.

b) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 700 rozdz. 70005 § 4590    o kwotę          4.000,00 zł.         pl. po zm.           188.000,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75056 § 4110                             389,05 zł.                                        3.560,05 zł.
dz. 750 rozdz. 75056 § 4120                               62,95 zł.                                           577,45 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210                             490,00 zł.                                    168.020,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4270                          3.000,00 zł.                                      14.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4750                             600,00 zł.                                        1.600,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85216 § 3110                          2.426,00 zł.                                      66.643,00 zł.
 
c) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 700 rozdz. 70005 § 4300    o kwotę          4.000,00 zł.        pl. po zm.               30.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4370                              100,00 zł.                                        8.100,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4430                              390,00 zł.                                        6.310,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4210                           3.000,00 zł.                                      72.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4210                              600,00 zł.                                        8.870,00 zł.  
dz. 801 rozdz. 80195 § 4300                         11.000,00 zł.                                      36.328,81 zł.
dz. 852 rozdz. 85213 § 4130                           2.426,00 zł.                                        8.800,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 3110                         11.500,00 zł.                                    127.194,00 zł.

8. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2010 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) w planie dochodów zwiększa się:
dz. 750 rozdz. 75056 § 2010  kwota        3.021,00 zł.          pl. po zm.   28.525,00 zł.

b) w planie wydatków wprowadza się:
dz. 750 rozdz. 75056 § 4170                   2.569,00 zł.

c) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 750 rozdz. 75056 § 4110  o kwotę        389,05 zł.            pl. po zm.     3.560,05 zł.
dz. 750 rozdz. 75056 § 4120                        62,95 zł.                                    577,45 zł.


§ 2.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                   Wójt

                                                                                           /-/ Jan Owczarek

 

 

Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu