2010

Zarządzenie Nr 45/10 Wójta Gminy Turek z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/10 Wójta Gminy Turek z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika Wójta

 
Zarządzenie Nr 45/10
Wójta Gminy Turek
z dnia 18 listopada 2010 r.
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/10 Wójta Gminy Turek z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika Wójta Gminy Turek do spraw wyborów
 
Na podstawie art. 8 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Dz.U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Dz.U. Nr 102, poz.1055, Dz.U. Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz.1441; z 2006 r. Dz.U. Nr 17, poz.128, Dz.U. Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Dz.U. Nr 48, poz. 327, Dz.U. Nr 138, poz. 974, Dz.U.Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Dz.U. Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Dz.U. Nr 52 poz.420, Dz.U. Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Dz.U. Nr 28.poz. l42, Dz.U. Nr  28, poz.146, Dz.U. Nr 106 poz.675) art. oraz art. 23 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 159, poz. 1547; z 2004 r. Dz. U. Nr 25, poz. 219, Dz.U. Nr 102, poz.1055, Dz. U. Nr 167, poz.1760, Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz.1060; z 2006 r. Dz.U. 17, poz.126, Dz. U. Nr 34, poz. 242, Dz. U. Nr 146, poz.1055, Dz.U. Nr 159, poz.1127, Dz.U. Nr 218, poz.1592; z 2007 r. Dz.U. Nr 48, poz. 327, Dz.U. Nr 112, poz.766; z 2008 r. Dz. U. Nr 96 poz.607,  Dz.U. Nr 180, poz. 1111; z  2009 r.  Dz.U. Nr 213 poz. l651, Dz.U. Nr  213, poz.1652; z 2010 r. Dz.U. Nr 57 poz.356)  oraz art.2 ust. l i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r.o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta( Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz.984, Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz.1089 Dz.U. z 2002 r. Nr 214, poz.1806, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Dz.U. z 2005r. Nr 175, poz.1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 218, poz.1592, Dz.U. z 2007 r. Nr48, poz.327, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Dz.U. z 2009 r. Nr 213, poz.1651, Dz.U. z 2009 r. Nr 213, poz.1652)  zarządzam, co następuje:
 
§1.
 
Nadaje się §1 Zarządzenia Nr 41 / 10 Wójta Gminy Turek z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustanowienia   pełnomocnika   Wójta Gminy Turek do   spraw wyborów nowe następujące brzmienie: „§ l. Jako pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego ustanawiam podinspektora w Urzędzie Gminy Turek Panią Ewelinę Pietrzak, zarówno jako pełnomocnika Wójta Gminy Turek do spraw wyborów na Wójta Gminy Turek jak również do Rady Gminy Turek w zakresie wyborów
które odbędą się w roku bieżącym".
 
§2.
 
W pozostałym zakresie Zarządzenie Nr 41/10 Wójta Gminy Turek z dnia 4 listopada 2010 r. nie ulega zmianie.
 
§3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta.
 
§4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                        Wójt
                                                             /-/ Jan Owczarek
 
Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu