2015

Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 22 maja 2015 roku


Zarządzenie Nr 36/2015
Wójta Gminy Turek
z dnia 22 maja 2015 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok


Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 10 ust. 2 Uchwały Nr IV/16/15 Rady Gminy Turek z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IV/16/15 Rady Gminy Turek z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 7/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok,
- Zarządzeniem Nr 14/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok,
- Uchwałą Nr VI/33/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2015,
- Zarządzeniem Nr 19/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok,
- Zarządzeniem Nr 30/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok,
- Zarządzeniem Nr 33/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1, w ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę 25.618.227,11 zł. zastępuje się kwotą 25.629.747,11 zł. z tego:
- dochody bieżące kwotę 24.037.244,11 zł. zastępuje się kwotą 24.048.764,11 zł.

2. W § 2, w ust. 1 wydatki budżetu gminy kwotę 28.056.079,11 zł. zastępuje się kwotą 28.067.599,11 zł.

3. W § 2 , w ust. 1, w pkt. 1 wydatki bieżące kwotę 20.983.441,25 zł. zastępuje się kwotą 20.994.961,25 zł.

4. W załączniku Nr 1 „dochody" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu o kwotę 11.520,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

a) w planie dochodów zwiększa się:
dz. 751 rozdz. 75107 § 2010 o kwotę 11.520,00 zł. pl. po zm. 39.312,00 zł.

5. W załączniku Nr 2 „wydatki" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę 11.520,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

a) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 751 rozdz. 75107 § 3030 o kwotę 11.520,00 zł. pl. po zm. 23.040,00 zł.
dz. 751 rozdz. 75107 § 4110 361,53 zł. 1.168,23 zł.
dz. 751 rozdz. 75107 § 4120 43,69 zł. 159,28 zł.
dz. 751 rozdz. 75107 § 4170 4.179,00 zł. 8.896,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 4.600,00 zł. 208.800,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4240 300,00 zł. 1.800,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80106 § 4240 300,00 zł. 1.800,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4210 600,00 zł. 4.850,00 zł.

b) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 751 rozdz. 75107 § 4210 2.960,60 zł. 5.272,11 zł.
dz. 751 rozdz. 75107 § 4300 200,00 zł. 0,00 zł.
dz. 751 rozdz. 75107 § 4410 1.423,62 zł. 776,38 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 1.700,00 zł. 65.260,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 700,00 zł. 2.500,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4280 300,00 zł. 2.700,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 700,00 zł. 47.500,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4410 600,00 zł. 8.100,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4430 800,00 zł. 5.700,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4210 200,00 zł. 300,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80106 § 4210 200,00 zł. 300,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4410 500,00 zł. 8.100,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4700 100,00 zł. 12.500,00 zł.

6. W Załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej: „ Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami„ wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

a) w planie dochodów zwiększa się:
dz. 751 rozdz. 75107 § 2010 o kwotę 11.520,00 zł. pl. po zm. 39.312,00 zł.

7. W Załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej: „ Wydatki związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami" wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

a) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 751 rozdz. 75107 § 3030 o kwotę 11.520,00 zł. pl. po zm. 23.040,00 zł.
dz. 751 rozdz. 75107 § 4110 361,53 zł. 1.168,23 zł.
dz. 751 rozdz. 75107 § 4120 43,69 zł. 159,28 zł.
dz. 751 rozdz. 75107 § 4170 4.179,00 zł. 8.896,00 zł.

b) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 751 rozdz. 75107 § 4210 2.960,60 zł. 5.272,11 zł.
dz. 751 rozdz. 75107 § 4300 200,00 zł. 0,00 zł.
dz. 751 rozdz. 75107 § 4410 1.423,62 zł. 776,38 zł.

8. W Zarządzeniu Nr 19/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok, w § 1 ust. 7 pkt. a) w planie wydatków wprowadza się dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 kwotę 2.124,00 zł. zastępuje się kwotą 1.124,00 zł.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

 

Lista wiadomości
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Turek do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2016.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2016 rok.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok"
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Turku powołanej dla przeprowadzenia glosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Turek, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Konkursowych do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadań publicznych
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Turkowicach powołanej dla przeprowadzenia glosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) projektu Programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Turek"
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury technicznej oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru
w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Turek, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury technicznej oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Turek oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Turek na rok szkolny 2015/2016
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2014 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Turek
w sprawie terminarza postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2015/2016 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turek
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Turek
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Turek do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Turek
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Turek
w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Turek
w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Turek