2015

Zarządzenie Nr 55/ 15 Wójta Gminy Turek z dnia 28 sierpnia 2015 r.


Zarządzenie Nr 55/2015
Wójta Gminy Turek
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz § 10 ust. 2 Uchwały Nr IV/16/15 Rady Gminy Turek z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zarządzam , co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/16/15 Rady Gminy Turek z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 7/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok,
- Zarządzeniem Nr 14/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok,
- Uchwałą Nr VI/33/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2015,
- Zarządzeniem Nr 19/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok,
- Zarządzeniem Nr 30/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok,
- Zarządzeniem Nr 33/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok,
- Zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok,
- Uchwałą Nr IX/44/15 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2015,
- Zarządzeniem Nr 42/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok,
- Uchwałą Nr XI/50/15 Rady Gminy Turek z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2015,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1, w ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę 25.900.935,99 zł. zastępuje się kwotą 26.037.934,66 zł. z tego:
- dochody bieżące kwotę 24.078.218,11 zł. zastępuje się kwotą 24.215.216,78 zł.

2. W § 2, w ust. 1 wydatki budżetu gminy kwotę 28.341.239,74 zł. zastępuje się kwotą 28.478.238,41 zł.

3. W § 2 , w ust. 1, w pkt.1 wydatki bieżące kwotę 21.361.202,76 zł. zastępuje się kwotą 21.498.201,43 zł.

4. W załączniku Nr 1 „dochody" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany , zwiększając dochody budżetu o kwotę 136.998,67 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

a) w planie dochodów wprowadza się:
dz. 751 rozdz. 75110 § 2010 kwotę 19.560,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 2010 37.207,27 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 2010 22.474,40 zł.
dz. 852 rozdz. 85206 § 2030 14.625,00 zł.
dz. 854 rozdz. 85415 § 2040 10.673,00 zł.

b) w planie dochodów zwiększa się:
dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 1.149,00 zł. pl. po zm. 6.826,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 13.510,00 zł. 73.192,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 17.800,00 zł. 77.300,00 zł.

5. W załączniku Nr 2 „wydatki" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę 136.998,67 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
a) w planie wydatków wprowadza się:
dz. 751 rozdz. 75110 § 3030 kwota 15.560,00 zł.
dz. 751 rozdz. 75110 § 4110 584,10 zł.
dz. 751 rozdz. 75110 § 4120 79,65 zł.
dz. 751 rozdz. 75110 § 4170 4.448,00 zł.
dz. 751 rozdz. 75110 § 4210 2.988,25 zł.
dz. 751 rozdz. 75110 § 4300 100,00 zł.
dz. 751 rozdz. 75110 § 4410 800,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4700 3.600,00 zł. (rezerwa)
dz. 854 rozdz. 85415 § 3260 10.673,00 zł.

b) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 20.000,00 zł. pl. po zm. 90.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 36.842,01 zł. 48.842,01 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 7.500,00 zł. (1.200zł. rez.) 121.300,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4240 22.484,40 zł. 23.484,40 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4260 3.000,00 zł. 28.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4280 200,00 zł. 700,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4210 300,00 zł. 5.150,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 14.000,00 zł. 64.000,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85204 § 4330 2.000,00 zł. 4.000,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85206 § 4010 12.123,00 zł. 39.623,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85206 § 4110 2.205,00 zł. 7.210,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85206 § 4120 297,00 zł. 977,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 4110 48.050,00 zł. 81.400,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 1.149,00 zł. 15.215,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 17.800,00 zł. 107.300,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 4170 1.100,00 zł. 8.100,00 zł.
dz. 926 rozdz. 92605 § 3040 1.650,00 zł. 8.450,00 zł.

c) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 20.000,00 zł. pl. po zm. 166.008,56 zł.
dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 5.700,00 zł. 154.300,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 2.534,74 zł. 246.800,12 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 2.000,00 zł. 63.260,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4360 200,00 zł. 11.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4410 300,00 zł. 7.800,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4210 1.510,00 zł. 37.490,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4300 1.700,00 zł. 16.700,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4410 300,00 zł. 7.800,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 48.050,00 zł. 1.956.522,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 3.590,00 zł. 216.019,00 zł.
dz. 926 rozdz. 92605 § 4210 650,00 zł. 27.001,34 zł.
dz. 926 rozdz. 92605 § 4300 1.000,00 zł. 21.700,00 zł.

6. W Załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej: „ Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami„ wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

a) w planie dochodów wprowadza się:
dz. 751 rozdz. 75110 § 2010 kwotę 19.560,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 2010 37.207,27 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 2010 22.474,40 zł.

7. W Załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej: „Wydatki związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami" wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

a) w planie wydatków wprowadza się:
dz. 751 rozdz. 75110 § 3030 kwotę 10.560,00 zł.
dz. 751 rozdz. 75110 § 4110 584,10 zł.
dz. 751 rozdz. 75110 § 4120 79,65 zł.
dz. 751 rozdz. 75110 § 4170 4.448,00 zł.
dz. 751 rozdz. 75110 § 4210 2.988,25 zł.
dz. 751 rozdz. 75110 § 4300 100,00 zł.
dz. 751 rozdz. 75110 § 4410 800,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 365,26 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4240 36.842,01 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4240 22.474,40 zł.

b) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 48.050,00 zł. pl. po zm. 75.000,00 zł.

c) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 48.050,00 zł. pl. po zm. 1.956.522,00 zł.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
/-/ Karol Mikołajczyk
Lista wiadomości
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Turek do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2016.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2016 rok.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok"
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Turku powołanej dla przeprowadzenia glosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Turek, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Konkursowych do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadań publicznych
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Turkowicach powołanej dla przeprowadzenia glosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) projektu Programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Turek"
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury technicznej oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru
w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Turek, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury technicznej oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Turek oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Turek na rok szkolny 2015/2016
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2014 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Turek
w sprawie terminarza postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2015/2016 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turek
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Turek
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Turek do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Turek
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Turek
w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Turek
w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Turek