2015

Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 29 października 2015 r.


Zarządzenie Nr 73/2015

Wójta  Gminy Turek
z dnia 29 października  2015 r.
                                                                                       
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok.
 
Na podstawie  art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz § 10 ust. 2 Uchwały Nr IV/16/15 Rady Gminy Turek z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zarządzam, co następuje:
              
§ 1
W Uchwale  Nr IV/16/15  Rady Gminy Turek z dnia  21 stycznia 2015  roku w sprawie  uchwały budżetowej   na rok 2015, zmienionej:
- Zarządzeniem Nr  7/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie  Gminy Turek na  2015 rok,
- Zarządzeniem Nr 14/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok,
- Uchwałą Nr VI/33/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2015,
- Zarządzeniem Nr 19/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok,
- Zarządzeniem Nr 30/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok,
- Zarządzeniem Nr 33/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok,
- Zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok,
- Uchwałą Nr IX/44/15 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2015,
- Zarządzeniem Nr 42/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na   2015 rok,
- Uchwałą Nr XI/50/15 Rady Gminy Turek z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2015,
- Zarządzeniem Nr 55/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na   2015 rok,
- Uchwałą Nr XII/55/15 Rady Gminy Turek z dnia 14 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
- Zarządzeniem nr 61/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 16 września 2015 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Turek  na rok 2015
- Uchwałą nr XIII/65/2015 Rady Gminy z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmiany  w  budżecie Gminy Turek   na rok 2015
-Zarządzeniem nr 63/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 września 2015w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2015,
-Zarządzeniem nr 67/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 8 pażdziernika 2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2015
-Zarządzeniem nr 68/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 15 pażdziernika 2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2015 w całości uchylonego Zarządzeniem Wójta Gminy Turek nr 72/2015 z 29 pażdziernika 2015 roku,
-Uchwałą nr XIV/70/15 Rady Gminy Turek z dnia 26 pażdziernika 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015,

wprowadza się następujące zmiany:
 
1.W § 1,  w ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się do kwoty 26 773 143,64 zł z tego:
- dochody bieżące zwiększa się do kwoty 24 508 189,29 zł.

2. W § 2, w  ust. 1  wydatki budżetu gminy zwiększa się do kwoty 29 213 447,39zł.

3. W § 2 , w ust. 1, w pkt.1 wydatki bieżące  zwiększa się do kwoty 21 977 534,52 zł.

4.  W załączniku Nr 1 „dochody" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu o kwotę  7.332,99 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie dochodów zwiększa się:
 
Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota zwiększenia
Plan                         po zmianach
852
85214
2030
6.808,00zł
80.000,00zł
801
80110
2010
524,99zł
22.999,39zł
 
       
5.  W załączniku Nr 2 „wydatki"  do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę 7.332,99 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

a) w planie wydatków zwiększa się:

 Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota zwiększenia
Plan po zmianach
 
801
80101
4010
737,00zł
3.644.012.71zł
801
80110
4240
524,99zł
24.009,39zł
801
80110
4260
(rezerwa)4.000,00zł
35.000,00zł
801
80110
4300
(rezerwa)3.000,00zł
16.700,00zł
852
85204
4330
1.500,00zł
5.500,00zł
852
85214
3110
6.808,00zł
222.827,00zł
852
85219
4010
1.850,00zł
169.767,00zł
852
85219
4110
337,00zł
31.137,00zł
852
85219
4120
46,00zł
4.296,00zł
852
85219
4280
150,00zł
250,00zł
852
85219
4300
1.500,00zł
21.500,00zł
852
85295
4010
932,00zł
932,00zł
852
85295
4110
169,00zł
169,00zł
852
85295
4120
23,00zł
23,00zł
 
b)  w planie wydatków zmniejsza się:

Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota zmniejszenia
Plan po zmianach
758
75818
4810
7.000,00zł
103.600,00zł
801
80103
4010
409,00zł
244.286,09zł
801
80106
4010
328,00zł
317.426,66zł
852
85206
4010
1850,00zł
37.773,00zł
852
85206
4110
337,00zł
6.873,00zł
852
85206
4120
46,00zł
931,00zł
852
85219
4210
1.500,00zł
13.500,00zł
852
85219
4360
1.650,00zł
1.350,00zł
852
85295
3110
1.124,00zł
109.300,00zł
  
 
6. W Załączniku  Nr 4 do uchwały budżetowej: „Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zadań zleconych ustawami„ wprowadza się zmiany  w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie dochodów zwiększa się:

Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota zmiany
Plan                            po zmianach
801
80110
2010
524,99zł
22.999,39zł
 
7. W Załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej: „Wydatki związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zadań zleconych ustawami" wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków wprowadza się:

Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota wprowadzona
852
85295
4010
932,00zł
852
85295
4110
169,00zł
852
85295
4120
23,00zł
 
b) w planie wydatków zwiększa się

Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota zmiany
Plan po zmianach
801
80110
4240
524,99zł
22.999,39zł
 
 
c) w planie wydatków zmniejsza się:

Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota zmiany
Plan po zmianach
852
85295
3110
1.124,00zł
100,00zł
 
      
 § 2.
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.     
                                                                   

Wójt
/-/ Karol Mikołajczyk

Lista wiadomości
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Turek do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2016.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026.
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2016 rok.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok"
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Turku powołanej dla przeprowadzenia glosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Turek, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Konkursowych do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadań publicznych
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Turkowicach powołanej dla przeprowadzenia glosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) projektu Programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Turek"
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury technicznej oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru
w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Turek, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury technicznej oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Turek oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Turek na rok szkolny 2015/2016
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2014 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Turek
w sprawie terminarza postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2015/2016 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turek
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Turek
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Gminę Turek do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Turek
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Turek
w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Turek
w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Turek